Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kulturmiljöstrategi – nu ska kulturmiljöerna från 1900-talet och vår samtid lyftas fram

Ett av Växjös äldre hus speglas i glasfasaden på det nya kommunhuset beläget vid Växjö stationsområde.

Växjös nya kommunhus och resecentrum har byggts på stationsområdet och här möter den gamla medeltidsstaden en ny tids arkitektur inom en kulturmiljö av riksintresse. Foto: Samuel Palmblad.

Länets kulturmiljöer är mångfacetterade och finns spridda över hela länet, på landsbygden, i småorterna och i våra städer. Kulturmiljöarbete har ofta präglats av att bevara och vårda platser från det gamla bondesamhället. Men med en breddad syn på kultarvet och en bredare dialog i samhället, kan även andra spännande kulturmiljöer från senare tid lyftas fram.

Syftet med strategin är att alla aktörer ska ha gemensamma målbilder och prioriteringar i det fortsatta kulturmiljöarbetet. Strategin ska inspirera, styra och fungera stödjande för kommuner och andra aktörer.

– Kulturmiljöer finns överallt i vardagen, en del är unika och andra vanligt förekommande. Vi behöver en kulturmiljöstrategi för att förnya arbetet med hur vi väljer ut värdefulla kulturmiljöer. Även 1900-talets miljöer och vår samtid behöver lyftas fram, säger länsantikvarie Heidi Vassi. Strategin pekar ut riktningen och blir ett stöd för enskilda, företag och organisationer i deras arbete med att bevara och utveckla kulturmiljöer.

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Kulturparken Småland AB, länets kommuner samt övriga regionala aktörer och kulturinstitutioner.

Kulturmiljöstrategin tar avstamp i de nationella kulturmiljömålen och ger oss tre målbilder för hur vi gemensamt ska arbeta med kulturmiljöarbetet i länet under de kommande fem åren, 2021–2025:

  • Breddad syn på småländskt kulturarv
  • Kulturmiljöer utvecklas hållbart
  • Upprätthålla levande dialog med aktörer

Målbilderna är desamma som i förra strategin och det råder enighet i länet om att fortsätta utveckla arbetet i samma anda.

Vägen till levande kulturmiljöer – kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2021–2025 Pdf, 22.9 MB.

Kontakt