• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Handbok om våld i nära relationer – ett stöd för att identifiera våldsutsatta i länet

Våld i nära relationer - en regional handbok.

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer har en regional handbok tagits fram av Länsstyrelsen och Region Kronoberg. Den ska fungera som ett stöd för att identifiera och erbjuda hjälp till våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag.

Handboken vänder sig till dem som jobbar inom hälso- och sjukvården, kommunen, rättsväsendet eller den ideella sektorn. I sina yrkesroller kan de komma att möta människor som på olika sätt har erfarenhet av våld i nära relationer. Det kan handla om våld i parrelationer, våld inom familjen eller barn som har upplevt våld i sin familj.

– Vi tror att handboken kan ge god kännedom om olika aktörers roller och ansvar. Den ger också vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten säger Susanna Karlsson-Arnberg, strateg på Länsstyrelsen i Kronobergs län. När vi alla samverkar, utifrån en gemensam bild av vad vi behöver och vad vill uppnå, kan vi göra en stor insats för de som drabbas.

– Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som påverkar många människor. Vi behöver ständigt arbeta med att hålla frågor som handlar om våldsutsatthet aktuella. Handboken är en viktig del i detta arbete, säger Valentina Hajra, utvecklingsledare på Region Kronoberg.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet.

Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I målet ingår även att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha samma rätt till och möjlighet till kroppslig integritet.

Ta del handboken

Våld i nära relationer – en regional handbok Länk till annan webbplats.

Kontakt