Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utvecklar arbetet med landskapsvård – länets första fornvårdsstrategi är framtagen

En gräsbervuxen kulle med en stor sten på toppen.

Järnåldersfältet vid Inglinge hög består av över 130 gravar och är ett av de områden som behöver årlig skötsel.

Länsstyrelsen stärker arbetet med landskapsvård genom att prioritera tre områden och arbeta mer strategiskt. En ny landskapsantikvarie har anställts med uppdraget att leda arbetet.

I länet finns många sevärda kulturlandskap, både från förhistorisk tid och senare tid, som är populära besöksmål. Länsstyrelsen stöttar på olika sätt vård och skötsel av dessa kulturmiljöer. Resurserna är begränsade och därför har Länsstyrelsen tagit fram en strategi med prioriteringar. Det är framförallt tre områden som prioriteras:

  • Fornvårdslokalerna (fornlämningar och kulturlandskapsmiljöer som ska skötas, vårdas och göras tillgängliga). Här handlar det också om att förmedla kunskap om platsernas historia.
  • Ängsfruktodlingarna runt Urshult.
  • Länets enda kulturreservat, Komministerbostället Råshult i Älmhults kommun.

Fornlämningar

Länsstyrelsen kommer att göra en översyn av vilka fornlämningar som ska prioriteras och var satsningar på tillgänglighet ska göras för att öka intresset för lämningarna och utveckla dessa som besöksmål.

Ängsfruktodlingar

Länsstyrelsen har under lång tid varit engagerade i skötseln av ett femtontal ängsfruktodlingar i Urshultstrakten. Dessa är en av länets kulturmiljöer av riksintresse och det gäller att bevara en god skötsel och ta vara på de äldre fruktodlarnas kunskap. Länsstyrelsen behöver också fånga upp nya markägare som kan vara intresserade av att fortsätta sköta detta viktiga kulturarv.

Kulturreservatet Råshult

Kulturreservatet komministerbostället Råshult är en av länets pärlor och ett av våra populära besöksmål. Här finns ett historiskt landskap med en mångfald av både kultur- och naturvärden. Reservatet är väl dokumenterat och nyligen utökades det med en ny uppdaterad skötselplan.

Projektledare

– Vi är mycket glada att kunna stärka upp vår kompetens med en landskapsantikvarie, som ska utveckla dessa platser i samverkan med enskilda, företag och organisationer som har kulturmiljöansvar, säger länsantikvarie Heidi Vassi.

Landskapsantikvarien Birgitta Warodell har nyligen börjat på Länsstyrelsen och hennes roll blir att leda projektet.

– Vårt kulturarv ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att få arbeta både brett och praktiskt med dessa frågor. Jag har lång erfarenhet av samverkan och ser fram emot att få samarbeta med länets aktörer inom kulturmiljöområdet, säger Birgitta Warodell.

Kontakt