Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets högsta ledningar träffas för samverkan inom mottagande och etablering

Kvinna med slöja står vid kortsidan av ett bord jämte en man som sitter ned med en laptop framför sig. De ser glada ut och mannen tittar upp på kvinnan. Foto: Scandinav.

Behovet av samverkan för bättre mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända i Kronobergs län, har blivit allt tydligare under senare år. Detta ledde fram till en strategisk överenskommelse (SÖK), som började gälla våren 2020. Idag träffas de högsta ledningarna för första gången fysiskt. På agendan står resultatuppföljning och planering av kommande åtgärder.

Hösten 2018 identifierade länets aktörer 160 utmaningar inom mottagande och etablering. Utmaningarna har mynnat ut i 15 samverkansområden inom de fyra övergripande områdena arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa och delaktighet.

­­– Dessa fyra områden är ömsesidigt beroende av varandra och dess utmaningar kan vi inte lösa var och en för sig, vi måste lösa dem tillsammans. Samverkan är helt nödvändig för att få en hållbarhet i mottagande och etablering, säger Susanne Hallström, integrationsstrateg på Länsstyrelsen Kronobergs enhet för social hållbarhet.

Samverkansforumet leds av landshövdingen och består av högsta ledningsnivåerna på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Kronoberg, samordningsförbunden Värend och Sunnerbo samt kommuner i länet.

Även om mottagandet i vårt län just nu är historiskt lågt, bland annat på grund av pandemin, finns det stora utmaningar med etableringen av dem som hittills har kommit till länet. Utmaningarna inom mottagande och etablering har också fördjupats av pandemin. Samverkan är alltså mer aktuell än någonsin.

– En av utmaningarna är att ohälsa upptäcks sent, säger Susanne Hallström. Här behöver vi erbjuda stöd utifrån individens behov. Vi ser på ohälsa på olika sätt beroende på vilken kultur vi vuxit upp i och därför uppstår lätt missförstånd i samtal med sjukvården. Medvetenhet och förståelse om att det finns olika sätt att se på hälsa och behandling behöver bli större.

En annan utmaning är att få fler utrikesfödda kvinnor delaktiga i samhälls- och arbetsliv. Målet i SÖK:en är att andelen kvinnor i studier eller arbete ska fördubblas. Även kommunikationerna på landsbygden behöver förbättras, både vad gäller bussar och digitala tjänster.

Den 15 november genomförs en länsdialog om mottagning och etablering dit politiker, tjänstemän och frivilliga inom berörda myndigheter och organisationer har bjudits in. Här kommer vi att diskutera frågor som till exempel hur vi återstartar länet efter pandemin och kvalitetssäkrar mottagandet av asylsökande och nyanlända, inom de fyra övergripande områdena.

Den strategiska överenskommelsen gäller till och med 2025 och löper parallellt med, samt knyter an till den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv Länk till annan webbplats.

Kontakt