• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt miljonstöd till integrationsinsatser har gynnat länets mottagande

Tre framsidor av publikationen "Utveckla tillsammans, utvecklas tillsammans, 2021". Illustration.

Landets länsstyrelser har regeringens uppdrag att stärka mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända genom att ekonomiskt stödja lokala och regionala initiativ. Sedan 2011 har Länsstyrelsen i Kronobergs län beviljat 55 miljoner kronor till kommuner och civilsamhällets organisationer, där 27 insatser pågår eller startar inom kort.

Vi har nu tagit fram en sammanställning som beskriver samtliga aktuella insatser som bedrivs i länet under 2021. Syftet är att inspirera kommuner och organisationer att utveckla ännu fler satsningar inom asyl och etablering samt gynna en ökad samverkan.

– Alla insatser som länets kommuner, civilsamhälle och övriga parter fortsätter att bedriva med hjälp av medel från länsstyrelsen är bevis på att vi i Kronoberg vill både utveckla och utvecklas tillsammans, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Länsstyrelsens medel ska användas för insatser som underlättar asylsökandes och nyanländas inkludering i och mötet med det svenska samhället men också för att samordna dessa verksamheter. I sammanställningen finns ett flertal exempel på framgångsrika insatser i länet.

Med stöd av medlen arrangerar föreningar och studieförbund insatser för asylsökande som exempelvis samhällsinformation, hälsoskola, sommarskola, språkkurser och språkcaféer. För asylsökande och nyanlända arrangerar kommunerna, gärna i samarbete med civilsamhället, föräldraskapsstödjande aktiviteter, samhällsorientering, anpassad undervisning i svenska språket och arbetsmarknadsetablerande insatser. De utbildar och har även samhällsguider och brobyggare på plats i olika bostadsområden. Även regionala initiativ för samverkan inom mottagande och etablering finansieras av Länsstyrelsen.

Fakta

  • Länsstyrelsen har beviljat drygt 40 miljoner kronor i stöd till länets kommuner sedan 2011, fördelat på 82 olika insatser.
  • Länsstyrelsen har beviljat drygt 15 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer och studieförbund sedan 2017, fördelat på 58 olika insatser.

Ta del av sammanställningen över aktuella insatser – Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans, 2021. Pdf, 8.5 MB.

Kontakt