Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarkandsanalys Kronoberg 2021 klar: Ett växande län med hög grad av nybyggnation men med bostadsbrist i flera centralorter

Bostadsmarknadsanalysens omslag.

Länets befolkning fortsätter att öka. Växjö och Älmhult är de kommunerna som ökar mest. Det finns ännu inget som tyder på att coronapandemin har haft någon negativ påverkan när det gäller nybyggnationen, som ligger på en fortsatt hög nivå. Fem av länets åtta kommuner anger bostadsbrist, framför allt i centralorterna.

Länsstyrelsen gör årligen en regional bostadsmarknadsanalys. Analysen grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Årets rapport beskriver bostadsmarknaden i Kronoberg utifrån flera aspekter. Nytt i årets analys är bland annat coronapandemins påverkan på bostadsmarknaden och situationen för kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Rapporten beskriver också ett spännande ödehusprojekt i Lessebo kommun.

­– Bostadsfrågan är central för en fortsatt positiv utveckling i hela länet. Tillgång på bo­städer är avgörande för tillväxt och arbetstillfällen, säger landshövding Maria Arnholm, som hoppas att årets rapport blir ett bra underlag för vidare diskussioner om länets framtida bostadsförsörjning.

Positiv befolkningsutveckling

Kronobergarna blir fler. Från 2011 till 2020 har befolkningen ökat med drygt 14 procent, från 177 000 till 202 000 invånare. Alla kommuner utom Tingsryd har haft en positiv befolkningsökning de senaste fem åren. Det senaste året, 2019–2020, har Växjö och Älmhult haft en stor ökning och Alvesta och Markaryd har haft en svag ökning. Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo minskar något.

Bostadsmarknaden mer i balans

Totalt har utvecklingen i länet lett till en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder i länets kommuner. År 2017 hade ingen av länets åtta kommuner balans på bostadsmarknaden men i år uppger tre kommuner att de har balans (Uppvidinge, Lessebo och Markaryd). I länets övriga fem kommuner råder fortfarande bostadsbrist – främst i centralorterna. Växjö och Älmhult uppger att de även har brist på bostäder utanför centralorten.

Befolkningsökningen ställer krav på nybyggnation

Antalet påbörjade bostäder har ökat stadigt och trenden är positiv. Antalet färdigställda bostäder låg på knappt trehundra 2011 medan det har legat betydlig högre de senaste tre åren:

  • 2018 – 1 785 färdigställda bostäder
  • 2019 – 903 färdigställda bostäder
  • 2020 – 1 233 färdigställda bostäder

Hinder för bostadsbyggande

Bostäder behövs och på frågan om vad som hindrar bostadsbyggande har kommunerna svarat att den främsta orsaken är ”Svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor”. Därefter uppges faktorer som ”Höga produktionskostnader”, ”Brist på detaljplan på attraktiv mark” och ”Konflikt med statliga intressen enligt Miljöbalken”.

Bostäder för alla – sociala aspekter

Det råder i huvudsak balans när det kommer till bostäder för nyanlända, ungdomar, studenter och personer med funktionsnedsättning. Dock uppger Växjö, Uppvidinge, Markaryd och Ljungby att de har brist på vissa boende för personer med funktionsnedsättning och Alvesta och Älmhult har brist på bostäder för unga och nyanlända.

De som oftast drabbas hårdast av bostadsbrist är unga, äldre, nyanlända, våldsutsatta kvinnor och personer med funktionshinder. Hemlöshet är också ett problem. Socialstyrelsens senaste kartläggning (2017) av hemlösa visade att Kronobergs län hade cirka 450 hemlösa.

– De sociala aspekterna är viktiga och vi behöver arbeta tillsammans med kommunerna för att komma tillrätta med de problem som finns, säger landshövding Maria Arnholm.

Bostadsplanering – en viktig fråga för kommunerna

Marina Martinsson och Marie Ståhle är handläggare på enheten för hållbar samhällsplanering och har sammanställt rapporten. I kontakterna med kommunerna har de upplevt ett stort engagemang.

– Kommunerna arbetar aktivt med sin bostadsmarknad, både på kort och lång sikt. Flera av dem har påbörjat ett ambitiöst arbete med att ta fram nya bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer, vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling, menar de.

Läs rapporten i sin helhet på länsstyrelsens webbplats. Pdf, 13.7 MB.

Kontakt