Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Flera framsidor av handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län 2021-2026.

Länsstyrelsen Kronoberg har nu reviderat sin handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län. Den nya handlingsplanen sträcker sig fram till 2026.

För att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor lanserade Länsstyrelsen 2017 en handlingsplan. Den togs fram med hjälp av representanter från kommunerna i länet, statliga myndigheter samt ideella organisationer.

Enligt regeringens intentioner har det förebyggande arbetet och mäns delaktighet och ansvar fått en tydligare roll den nya handlingsplanen. Men också frågor om starkare skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, effektivare brottsbekämpning och förbättrade kunskaper, arbetssätt och metodutveckling betonas.

Länsstyrelsen ska arbeta för att öka samordningen och bidra med kunskap, metoder och stöd till kommunerna.

Frågan om mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats mycket under den senaste tiden. Behovet av insatser från samhället är stort samtidigt som vi också behöver arbeta långsiktigt.

– Samhällets insatser har historiskt sett främst fokuserat på våldets konsekvenser snarare än dess orsaker. Det är viktigt att vi mer fokuserar på mäns delaktighet och ansvar men också satsar på ett utökat verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. Kunskapen i samhället behöver också öka. Alla som möter en våldsutsatt kvinna i sitt arbete måste ha en grundläggande kunskap om våld och veta vad hon eller han ska göra, säger Susanne Jansson, strateg social hållbarhet, MVK/VINR på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Kronobergs län 2021–2026 Länk till annan webbplats.

Kontakt