• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för
Covid-19 i Kronobergs län, vecka 15

Text Förenklad lägesbild

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse.

Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

Allmänt om läget och utmaningar

Vi har en ökad smittspridning i länet. Läget är ansträngt och sjukhusen har gått upp i förstärkningsläge samt har en tredje covid-enhet öppnats.

Den 16 april var antal inneliggande patienter med covid-19 33 stycken, varav 6 på IVA. Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Det finns en restriktionströtthet, trots att det rapporteras in en hög efterlevnad från de flesta aktörerna. Länets näringsidkare hanterar generellt gällande restriktioner väl men allmänheten brister i följsamhet.

Vaccinering fas 1 är avslutad. Fas 2 pågår samt planering för fas 3 och 4. Personer som är 65 år och äldre kan boka tid för vaccinering från och med vecka 14.

Planerade och genomförda insatser och åtgärder för att möta utmaningarna

 • Länsstyrelsen har hittills, till och med den 9/4 genomfört totalt cirka 376 tillsynskontroller i länets kommuner. Tillsynen har bedrivits genom rådgivning per telefon, e-post och i samband med tillsynsbesök. Efterlevnaden har generellt varit god.

Exempel på tidigare insatser och åtgärder

 • Kontinuerliga ISF-möten (inriktning- och samordningsfunktion) tillsammans med länets aktörer.
 • Två tjänstepersoner på Länsstyrelsen kommer att arbeta i nära samverkan med Region Kronoberg gällande vaccination i fas 4, dessa personer är primär kontakt gentemot länets kommuner och andra aktörer.
 • (Borttagen länk: Förlängt förbud mot vissa sammankomster med fler än åtta deltagare.) Med anledning av den nya covid-19-förordningen har Länsstyrelsen den 22 januari 2021 beslutat om nya föreskrifter med samma innehåll som tidigare. Antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik begränsas fortfarande till åtta personer.
 • Länsstyrelsen har påbörjat arbetet kring tillsynsuppdraget i och med den nya covid-19-lagen. Arbetet gäller uppstart och organisation, information, objektsinventering och kontrollplanering. Under vecka tre planeras de operativa tillsynen att sätta igång.
 • Ytterligare åtgärder har beslutats nationellt inför (borttagen länk: jul- och nyårshelgen)
 • Länsstyrelserna ska från och med den 14 december stödja Folkhälsomyndigheten gällande införande av besöksförbud på särskilda boenden. Detta genom att sammanställa inkomna hemställningar och kalla kommuner/regioner till samverkansmöten. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande.
 • Länsstyrelsen fattade beslut den 23 november om att (borttagen länk: begränsa antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik till åtta personer) från och med den 24 november 2020.
 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats.
 • Som ett tillägg kring uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor, arbetar även Länsstyrelsen med att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Syftet med uppdraget är att bidra till att minska riskerna för ökad smittspridning av covid-19.
 • Länsstyrelsen bidrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regeringsuppdrag som handlar om att inventera skyddsutrustning i samhällsviktig verksamhet.
 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt