Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för
Covid-19 i Kronobergs län, vecka 13

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka publicerar vi en sammanfattad lägesbild av Covid-19 i Kronobergs län.

Vad är en lägesbild?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

Allmänt om läget och utmaningar

Regionen rapporterar en något ökad smittspridning i länet. Läget är fortsatt ansträngt men hanterbart för såväl länets kommuner som Region Kronoberg. Flera kommuner rapporterar sociala konsekvenser inom flera olika områden.

Den 30 mars var antal inneliggande patienter med covid-19 16 stycken, varav 0 på IVA. Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Länets näringsidkare hanterar generellt gällande restriktioner väl men verksamheter signalerar att allmänheten tenderar att brista i följsamhet. Länsstyrelsen gör bedömningen att efterlevnaden är avgörande för hur smittspridningen utvecklas, det är därför viktigt att arbetet med att öka efterlevnaden hos allmänheten fortsatt stärks.

Vaccinering fas 1 är närmare avslutad och fas 2 pågår. Planering sker för fas 3 och 4. Personer som är 75 år och äldre kommer att kunna boka tid för vaccinering från och med vecka 13.

Planerade och genomförda insatser och åtgärder för att möta utmaningarna

 • Länsstyrelsen har hittills, till och med den 30/3 genomfört totalt ca 335 tillsynskontroller i länets kommuner. Tillsynen har bedrivits genom rådgivning per telefon, e-post och i samband med tillsynsbesök. Distanskontroller har utförts på verksamheter som saknar lokaler med öppettider, exempelvis festlokaler. Efterlevnaden har generellt varit god. De verksamhetsutövare som fått besök har genomgående varit positiva till tillsynen och samarbetat väl under kontrollen. Det finns dock en tendens till restriktionströtthet uppger verksamheterna. De får ofta säga till kunder som inte håller avstånd.

Exempel på tidigare insatser och åtgärder

 • Kontinuerliga ISF-möten (inriktning- och samordningsfunktion) tillsammans med länets aktörer.
 • Två tjänstepersoner på Länsstyrelsen kommer att arbeta i nära samverkan med Region Kronoberg gällande vaccination i fas 4, dessa personer är primär kontakt gentemot länets kommuner och andra aktörer.
 • (Borttagen länk: Förlängt förbud mot vissa sammankomster med fler än åtta deltagare.) Med anledning av den nya covid-19-förordningen har Länsstyrelsen den 22 januari 2021 beslutat om nya föreskrifter med samma innehåll som tidigare. Antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik begränsas fortfarande till åtta personer.
 • Länsstyrelsen har genomfört många tillsynsbesök på plats ­– 28 besök under vecka 3 och 28 besök under vecka 4. Den generella bedömningen är att efterlevnaden är god. Informationskanalerna fungerar och information sprids på ett bra sätt. Under vecka 5 besöks de tre sista av länets åtta kommuner – Alvesta, Älmhult och Markaryd.
 • Vaccination mot covid-19 är igång av fas 1. Under vecka tre påbörjas vaccination av sjukvårdspersonal och den andra dosen kommer börja ges i kommunerna till de som vaccinerades med första dosen för tre veckor sedan.
 • Länsstyrelsen har påbörjat arbetet kring tillsynsuppdraget i och med den nya covid-19-lagen. Arbetet gäller uppstart och organisation, information, objektsinventering och kontrollplanering. Under vecka tre planeras de operativa tillsynen att sätta igång.
 • För att bromsa den ökande smittspridningen i landet har vi (borttagen länk: nationella skärpta råd från och med den 14 december)
 • Ytterligare åtgärder har beslutats nationellt inför (borttagen länk: jul- och nyårshelgen)
 • Länsstyrelserna ska från och med den 14 december stödja Folkhälsomyndigheten gällande införande av besöksförbud på särskilda boenden. Detta genom att sammanställa inkomna hemställningar och kalla kommuner/regioner till samverkansmöten. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande.
 • Länsstyrelsen fattade beslut den 23 november om att (borttagen länk: begränsa antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik till åtta personer) från och med den 24 november 2020.
 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats.
 • Allmän provtagning startade den 3 augusti. Från och med den 5 augusti erbjuds även antikroppstester. Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid. Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre sker via Länsstyrelsen.
 • Kommunerna har beställt skyddsutrustning för att skapa egna beredskapslager för 3 månader.
 • Som ett tillägg kring uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor, arbetar även Länsstyrelsen med att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Syftet med uppdraget är att bidra till att minska riskerna för ökad smittspridning av covid-19.
 • Länsstyrelsen bidrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regeringsuppdrag som handlar om att inventera skyddsutrustning i samhällsviktig verksamhet.
 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt