Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kronobergs län brottas fortfarande med jämställdhetsutmaningar

Symbolen för kvinna och man som sitter ihop. Illustration.

Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län publicerar i dag regional statistik, som ger en lägesbild över hur jämställt länet är inom en rad områden. Underlaget stärker arbetet med jämställdhetsfrågor genom att länets aktörer får ett redskap för att göra kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar och villkor synligt.

Några områden som tas upp är inkomst, utbildning, förvärvsarbetande samt makt och inflytande.

­– Med hjälp av könsuppdelad statistik ser vi kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar och villkor inom olika områden. Underlaget ger oss kunskap som pekar på inom vilka områden insatser behövs för en ökad jämställdhet mellan könen, menar landshövding Maria Arnholm.

Statistiken visar att länet fortfarande brottas med flera jämställdhetsutmaningar. Män har generellt högre inkomst än kvinnor. Kvinnor i genomsnitt kommer upp till 80 procent av vad män tjänar. Ensamstående kvinnor har lägst disponibel inkomst, jämfört med ensamstående män och gruppen gifta eller sambo.

Andelen som förvärvsarbetar skiljer sig stort mellan inrikes och utrikes födda. Av de utrikes födda kvinnorna förvärvsarbetar 57 procent, jämfört med 66 procent av de utrikes födda männen. Motsvarande siffror för inrikes födda kvinnor är 85 procent och inrikes födda män 87 procent.

Ytterligare ett exempel är utbildning. Länets kvalificerade yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning har en sned könsfördelning. Endast 3 procent av de studerande inom utbildningsområdet ”hälso- och sjukvård samt socialt arbete” är män. Motsatt förhållande råder inom området ”teknik och tillverkning”, där endast 14 procent av de studerande är kvinnor.

– Vid föregående mätning, som gjordes 2018, var endast 3 procent av de som studerade inom utbildningsområdet ”teknik och tillverkning” kvinnor. Den nya statistiken visar på en tydlig och positiv förändring inom detta område, en förändring som vi skulle vilja se inom fler utbildningsområden. Jämställda studie- och yrkesval är en prioriterad fråga för länets hållbara utveckling, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Statistiken som har tagits fram kommer bland annat att användas i revideringen som görs i år av länets jämställdhetsstrategi. Region Kronoberg och Länsstyrelsen rekommenderar fler aktörer att använda statistiken som ett verktyg för att skapa ett mer jämställt län.

Ta del av statistiken

På tal om kvinnor och män – Kronobergs län 2021 Länk till annan webbplats.

Är du nyfiken på hur siffrorna såg ut vid föregående mätning 2018?

På tal om kvinnor och män – Kronobergs län 2018 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Karin Hopstadius, telefon 010-223 70 00, e-post: karin.hopstadius@lansstyrelsen.se

Region Kronoberg, Elsa Anderman, telefon 0470-58 80 00, e-post: elsa.anderman@kronoberg.se

Kontakt