Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för
Covid-19 i Kronobergs län, vecka 52

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka publicerar vi en sammanfattad lägesbild av
Covid-19 i Kronobergs län.

Vad är en lägesbild?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

Allmänt om läget och utmaningar

Smittspridningen i länet är fortsatt stor. Andelen positiva analyser har successivt ökat och låg på 18 procent under vecka 51. Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Läget i sjukvården är fortsatt ansträngt och under vecka 51 gick Region Kronoberg upp i stabsläge, det lägsta av tre beredskapslägen.

Länsstyrelsen gör bedömningen att vi har en betydande påverkan i länet och vi ser en betydande negativ trend i vår samlade lägesbild.

Planerade och genomförda insatser och åtgärder för att möta utmaningarna

 • För att bromsa den ökande smittspridningen i landet har vi nationella skärpta råd från och med den 14 december
 • Ytterligare åtgärder har beslutats nationellt inför jul- och nyårshelgen
 • Länsstyrelserna ska från och med den 14 december stödja Folkhälsomyndigheten gällande införande av besöksförbud på särskilda boenden. Detta genom att sammanställa inkomna hemställningar och kalla kommuner/regioner till samverkansmöten. Hemställan bedöms av Folkhälsomyndigheten, som därefter beslutar om eventuellt införande.

Exempel på tidigare insatser och åtgärder

 • Kontinuerliga ISF-möten (inriktning- och samordningsfunktion) tillsammans med länets aktörer
 • Länsstyrelsen fattade beslut den 23 november om att begränsa antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik till åtta personer från och med den 24 november 2020.
 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats.
 • Allmän provtagning startade den 3 augusti. Från och med den 5 augusti erbjuds även antikroppstester. Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid. Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre sker via Länsstyrelsen.
 • Kommunerna har beställt skyddsutrustning för att skapa egna beredskapslager för 3 månader
 • Som ett tillägg kring uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor, arbetar även Länsstyrelsen med att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Syftet med uppdraget är att bidra till att minska riskerna för ökad smittspridning av covid-19.
 • Länsstyrelsen bidrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regeringsuppdrag som handlar om att inventera skyddsutrustning i samhällsviktig verksamhet.
 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt