Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens synpunkter på förslag till detaljplan för det nya sjukhusbygget i Räppe

Länsstyrelsen har i dag lämnat synpunkter till Växjö kommun om det planerade bygget av ett nytt sjukhus i Räppe. Ett planärende av den här karaktären är mycket komplicerat, eftersom det finns många olika perspektiv att ta hänsyn till. Länsstyrelsen tar i sitt svar främst upp frågor som myndigheten har att bevaka.

Inför samrådet har Växjö kommun och Länsstyrelsen haft flera möten och dialoger. En miljökonsekvensbeskrivning och ett stort antal utredningar har också tagits fram. Länsstyrelsen tycker att kommunen har tagit vidare planärendet utifrån tidigare synpunkter på ett ambitiöst sätt.

Ett byggnadsprojekt av den här storleken kommer att påverka, inte bara Växjö stad med omnejd, utan också omgivande kommuner under en mycket lång tid framöver. Ett nytt sjukhus är viktigt för hela regionen. Den stora utmaningen är hur den tänkta byggnationen ska planeras och uppföras så att miljömål och en hållbar utveckl­ing kan uppnås ur såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt perspektiv.

Samspel med omgivningen

Eftersom sjukhuset planeras utanför Växjö centrum är det viktigt att arbeta för god tillgänglighet och ett ökat kollektivt resande. Bebyggelse- och trafikfrågor måste därför samordnas under plan­processens gång.

Valet av plats behöver beskrivas tydligare liksom områdets samspel med övriga kommu­ner och regionen.

Alla delar till detaljplanen är inte färdigutredda och därför inte tillräckligt konkre­ta i samrådsskedet. Länsstyrelsen har därför inte kunnat bedöma hur påverkan på omgivningen eller på flera berörda riksintressen blir. Länsstyrelsen anser att kors­ningen mellan järnvägen och Stora Räppevägen i väster behöver lyftas in i detalj­planen, som också bör beskriva konsekvenser för riksintressena.

Sjukhusets status

Länsstyrelsen betonar att sjukhusets nya placering inte är av riksintresse för civilt försvar. Det kan därför inte få företräde framför berörda riksintressen.

Sociala aspekter

Länsstyrelsen betonar att de sociala aspekterna, däribland delaktighet, tillgänglighet, barnperspektiv och trygghet bör få uppmärksamhet i planeringen.

Länsstyrelsens bevakningsfrågor

Länsstyrelsens särskilda bevakningsfrågor som måste ses över ytterligare till granskningen är:

 • Påverkan på kulturmiljön av riksintresset
  Det är viktigt att arbeta vidare med hur den nya byggnationen kan anpassas till kulturmiljön av riksintresse, Bergkvara. Byggandet av planskildhet med järnvägen och dess påverkan på kulturmiljön av riksintresset måste belysas. Länsstyrelsens bedömning är att planförslaget riskerar att medföra påtaglig skada på kulturmiljön av riksintresse.

 • Riksväg 23
  Planerade åtgärder måste anpassas så att riksvägen 23 fyller sin funktion som riksintresse för kommunikation, bland annat genom att avstånd hålls till riksvägen och att planerad trafikplats ges tillräcklig plats. Vid bygg­nation av planskildhet för ny gata under riksväg 23 är det viktigt hur om­ledning av riksvägens trafik sker. Säkerhetsavstånd till järnvägen behöver hållas. Växjö flygplats ställer krav på att ny detaljplan analyseras avseende flyghinder utifrån gällande och kommande hinderkurvor och procedurer för flygplatsen.

 • Dagvatten
  Åtgärderna i dagvattenutredningen behöver regleras på plankartan för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten inte överskrids. Föroreningar behöver beaktas och omhändertas.

 • Förorenad mark
  Inom fastigheten Räppe 12:1 finns förorenad mark. Klargörande behövs om vilka åtgärder som måste göras för att planerad markanvändningen ska bli lämplig på platsen. Även förorenings­situationen efter den tidigare stärkelsefabriken behöver beskrivas tydli­gare.

 • Översvämning
  Den västra sidans låga marknivåer i förhållande till Räppedammens krön­nivå är problematisk och styrande för om och hur området kan bebyggas i väst. Översvämningsfrågorna behöver studeras vidare ur ett riskperspek­tiv. Alternativ till omledning av vattnet i öster har diskuterats.

 • Buller
  I nuläget är det oklart vilka trafiklösningar och buller­dämpande åtgärder som kommer att genomföras. Planbeskrivningen och plankartan behöver utvecklas och förtydligas när det gäller hur pla­ne­rade buller­skydd ska utformas för att riktvär­den för buller ska klaras.

 • Väg med farligt gods
  Riskreducerande åtgärder måste vidtas mot väg 23, som är led för farligt gods. Eventuellt ytterligare riskreducerande åtgärder för planerad bebyggelse kan behövas.

 • Strandskydd
  Vad gäller strandskyddsupphävandet är det väsentliga att den fria pas­sa­gen garanterar strandskyddets syfte - att människor kan röra sig längs vattnet samtidigt som strandzonen bibehåller sin naturliga växtlighet. Det är en smal yta där mycket ska få plats såsom eventuell gång- och cykelväg och fysiska åtgärder för översvämning.

Utifrån de utmaningar som platsens förut­sättningar inne­bär, utifrån tillkommande investeringar bland annat i infrastruktur och utifrån andra till­stånd som behöver falla på plats, anser Länsstyrelsen att regionen och kommunen nog­samt måste över­väga hur arbetet med ett nytt regionsjukhus ska fortskrida.

Kontakt