Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för
Covid-19 i Kronobergs län, vecka 44

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka ger vi här en sammanfattad lägesbild av covid-19 i Kronobergs län.

Vad är en lägesbild?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

Allmänt om läget och utmaningar

Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Bedömningen är att läget i länet är fortsatt hanterbart avseende smittläge och sjukvård. Det är dock ett bekymmersamt läge med påtaglig smittspridning i vissa kommuner. Bortfallet av personal inom sektorn Hälso- och sjukvård samt omsorg innebär ett högre tryck på en redan hårt belastad personal.

De nya reglerna om hushållsnära kontakter påverkar personalfrånvaro och bemanning i någon kommun. I vissa kommuner kan vi se en ökad smittspridning på gymnasieskolor.

Planerade och genomförda insatser och åtgärder för att möte utmaningarna

 • Ett samverkansmöte (ISF) mellan länets aktörer har ägt rum under förra veckan (vecka 43) för att stämma av lägesbilden för länet. Under mötet har rutiner diskuterats för hur länet hanterar en situation där det skulle visa sig att lokala allmänna råd blir aktuella i Kronobergs län.
 • Några gymnasieskolor har distansundervisning bedrivits veckan innan höstlovet.

Tidigare beskrivna insatser

 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats.
 • Flertalet insatser har fortsatt genomförts i länet under hösten för att minska risken för smittspridning. Informationsskyltar där mycket människor rör sig, avståndsmarkeringar och restriktioner avseende öppettider på restaurang.
 • Allmän provtagning startade den 3 augusti. Från och med den 5 augusti erbjuds även antikroppstester. Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid. Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre sker via Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen har färdigställt regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid -19”. Arbetet ska utgöra planeringsunderlag med syfte att ha en beredskap framåt och utgår från 3 simulerade smittspridningsscenarier framtagna av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och ska vara redovisat senast den 1 september. Mer om regeringsuppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..
 • Kommunerna har beställt skyddsutrustning för att skapa egna beredskapslager för 3 månader.
 • Samverkan kring uppföljning av hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs i länet utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor pågår och sammanställs av Länsstyrelsen.
 • Som ett tillägg kring uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor, arbetar även Länsstyrelsen med att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Syftet med uppdraget är att bidra till att minska riskerna för ökad smittspridning av covid-19.
 • En kartläggning har gjorts för att undersöka om antal samtal rörande suicid samt skarpa larm har ökat i länet. Kartläggningen visar på en ökning av samtal främst hos stödorganisationer samt blåljus.
 • Länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social utsatthet och problematik till regeringen. En första rapport skedde i juni månad, och under vecka 42 genomfördes en uppföljning för att mäta om det skett förändringar sedan dess.
 • Länsstyrelsen bidrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) regeringsuppdrag som handlar om att inventera skyddsutrustning i samhällsviktig verksamhet.
 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt