Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för digital kulturmiljödag om våra kulturvärdens viktiga roll i planering och byggande

Kulturmiljödagen 2020- tema PBL och kulturvärden

Den 22 oktober bjöd Länsstyrelsen i Kronoberg in till Kulturmiljödagen 2020. Temat var ”PBL och kulturvärden” och vi utgick från Boverkets webbutbildning med samma namn. Kulturvärden är ett allmänintresse i Plan- och bygglagen och ska beaktas i alla delar av plan- och bygglagsprocessen.

Genom att ta tillvara kulturvärden tryggas goda livsmiljöer för våra medborgare. Kulturvärden är också viktiga för att forma en hållbar framtid.

Drygt 90 personer från 28 olika organisationer deltog digitalt under årets kulturmiljödag.

– Det är verkligen glädjande att vi trots pandemin och omställningen till digital konferens, i stort sett hade lika många deltagare som förra året, då det var premiär för kulturmiljödagen, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

– Vi ville under dagen lyfta kulturvärden som en viktig resurs som påverkar vårt välbefinnande i våra vardagsmiljöer, säger Gunnel Henriksson, länsarkitekt på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi är också glada över att vi både från ”kultur-” och från ”plansidan” har jobbat tillsammans, med årets kulturmiljödag.

Målgruppen för året var politiker, plan- bygg- och kulturmiljöhandläggare och annan personal på kommuner som kommer i kontakt med kulturvärden men också personal på kulturvårdande institutioner samt konsulter.

Kulturmiljödagen är tänkt som ett återkommande forum för samtal och inspiration om kulturmiljöer i Kronoberg, kompetensutveckling och ett tillfälle för erfarenhetsbyte med personer från andra yrkesgrupper.

Gruppdiskussioner hölls under dagen utifrån fallstudier som länets kommuner bidragit med:

 • Översiktsplan och kulturvärden
  Växjö kommun visar hur sju olika karaktärsområden inom Växjö tätort presenteras med riktlinjer i den nya kommunomfattande digitala översiktsplanen. I översiktsplanen är kunskapen om stadens karaktärsdrag och identitet en viktig utgångspunkt för att ta tillvara och stärka stadens värden.
 • Detaljplan och kulturvärden
  Älmhults kommun presenterar planprogrammet Vena och hur de hanterar fornlämningar i planeringen av en ny stadsdel. Kommunen lyfte tidigt frågan om hanteringen av fornlämningarna och anser att bevarandet av dessa kommer att ge mervärde till området. Om kommunen utformar området utifrån de fornlämningar som finns, till exempel genom att de integreras i grönstrukturen, kommer planprocessen att bli smidigare.
 • Lov och kulturvärden
  Ljungby kommun visar ett bygglovsärende där sökande ansökte om att måla ett tegelhus inom ett område med enhetlig bostadsbebyggelse. Området är inte skyddat i detaljplan eller omnämnt i något kulturmiljöprogram. Ärendet prövades upp till mark- och miljööverdomstolen som ändrade mark- och miljödomstolens dom.
 • Byggprocessen och kulturvärden
  Omvandlingen av Ulriksbergsskolan – En antikvarisk betraktelse kring bygglovsprocessen. Samuel Palmblad, Kulturparken Småland, redogör för ett projekt där antikvarisk kompetens bidrar till ett bra slutresultat.

Några av deltagarna fick frågan om vad de tog med sig från dagen.

En förtroendevald från en av länets kommuner tog fasta på hur viktigt det är att utveckla varsamt och medvetet när det gäller kulturvärden samt att ha tidiga dialoger med berörda parter.

En annan förtroendevald från en kommun i länet poängterade att kulturvärden är en demokratisk fråga som måste beaktas så tidigt som möjligt i alla processer.

En ytterligare reflektion från dagen var att när det gäller att ta tillvara kulturvärden hänger mycket på underlagen som kommunerna utgår från i sina beslut.

Kontakt