Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt miljonstöd till integrationsinsatser har gynnat mottagandet i länet

3 exemplar av sammanställningen över aktuella insatser inom asyl och etablering, finansierade med medel från Länsstyrelsen i Kronobergs län, visas i bild

Landets länsstyrelser har regeringens uppdrag att stärka mottagande och etablering av asylsökande och nyanlända genom att stödja lokala och regionala initiativ ekonomiskt. Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljat 50 miljoner kronor till kommuner och civilsamhällets organisationer sedan 2011.

Länsstyrelsens medel ska användas för insatser som underlättar asylsökandes och nyanländas inkludering i och mötet med det svenska samhället men också för att samordna dessa verksamheter.

Med stöd av medlen arrangerar föreningar och studieförbund insatser för asylsökande som exempel hälsoskola, språkkurs, cykelskola och kurser om vad det innebär att arbeta i Sverige. För asylsökande och nyanlända håller kommunerna bland annat i språkcafé, språk-/samhällsguider, anpassad undervisning i svenska språket, idrottsskolor, föräldraskapsstödjande insatser, vänfamiljer och nätverk. Även lokala och regionala initiativ för samverkan inom mottagande och etablering finansieras av länsstyrelsens integrationsmedel.

Länsstyrelsen har i dagarna tagit fram en sammanställning över aktuella insatser i länet. Syftet är att inspirera kommuner och organisationer att utveckla ännu fler satsningar inom asyl och etablering samt gynna en ökad samverkan.

– Det är glädjande att samarbetet mellan länets kommuner, civilsamhället och övriga parter fortsätter att utvecklas och att Länsstyrelsens stöd bidragit till detta. I Kronoberg vill vi både utveckla och utvecklas tillsammans! säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Genom stöden skapas bättre förutsättningar för ett bra mottagande och en hållbar etablering, baserad på jämställdhet och med respekt för mänskliga rättigheter. I sammanställningen finns ett flertal exempel på framgångsrika insatser i länet.

Fakta

  • Länsstyrelsen har beviljat 37 miljoner kronor i stöd till länets kommuner sedan 2011 fördelat på 76 olika projekt och integrationsinsatser.
  • Länsstyrelsen har beviljat 13 miljoner kronor fördelat på 53 olika insatser till civilsamhällets organisationer och studieförbund sedan 2017. Syftet med insatserna har varit att stärka asylsökandens möjligheter att dels lära sig det svenska språket, dels om det svenska samhället. Fler än 3 500 asylsökande har tagit del av aktiviteterna under asyltiden.

Ta del av sammanställningen över aktuella insatser – Utveckla tillsammans – utvecklas tillsammans! Pdf, 7.2 MB.

I sammanställningen finns en kort beskrivning av samtliga aktuella insatser som bedrivs i länets kommuner.

Kontakt