Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU-miljoner för att restaurera ängs- och betesmarker

Länsstyrelsen i Kronobergs län har som en av tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i drygt sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro.

Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver extra arbete för att kunna brukas.

Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 14,5 miljoner euro i projektmedel av EU:s Life-fond i syfte att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av värdefulla naturområden.

– Vi ser fram emot att med hjälp av denna finansiering kunna göra viktiga restaureringsåtgärder i några av Kronobergs mest värdefulla ängs- och naturbetesmarker. Genom dessa åtgärder så är ambitionen att markerna ska kunna godkännas för stöd via landsbygdsprogrammets miljöersättningar, som därefter täcker merparten av kostnaden för den löpande skötseln, säger Jonas Nordanstig, enhetschef för naturförvaltning på Länsstyrelsen Kronoberg.

I Kronobergs län ingår totalt sex områden i Uppvidinge, Tingsryds, Växjö och Alvesta kommun, med en total budget på cirka 7 miljoner kronor. En regional projektledare kommer att tillsättas för att leda genomförandet.

De aktuella åtgärderna är bland annat att röja och bränna igenvuxen betesmark, sätta upp flera kilometer nytt stängsel, hamla träd, plantera buskar och i vissa fall iordningställa anordningar för besökare.

Projektet kallas för Life RestoRED (Restoration of EU Redlisted habitats). De övriga länsstyrelser som ingår i projektet är Blekinge, Jämtland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland och Östergötland, som även är den nationellt samordnande parten. Projektet kommer att starta 2021 och pågå till 2027.

För att säkra att det finns entreprenörer som kan och vill jobba med naturvård, restaurering och skötsel i framtiden har ett samarbete med naturbruksgymnasier inletts. Ett viktigt syfte med projektet är just att höja kunskapsnivån hos framtidens entreprenörer och landskapsvårdare om hur man arbetar med restaurering och skötsel i värdefulla naturområden i odlingslandskapet.

Kontakt