Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för Covid-19 i Kronobergs län

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka ger vi här en sammanfattad lägesbild av
covid-19 i Kronobergs län.

VAD ÄR EN LÄGESBILD?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

ALLMÄNT OM LÄGET

Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Vi måste hålla ut, ta ansvar och hjälpas åt att skydda oss själva och varandra genom att fortsatt följa myndigheternas råd.

Läget i länet vad gäller smittläge och sjukvård är under kontroll. Antalet coronafall ligger på samma nivå med ca 45 personer per vecka. Det är en hög efterfrågan på testning. Tester som görs för att se om du har en pågående infektion, så kallad PCR test, har tredubblats från 800-900 tester för två veckor sedan till ca 3000 provtagningar/vecka.

Sammantaget rapporteras ingen påverkan på de flesta samhällssektorer. De samhällssektorer som är påverkade i länet är främst Hälso- och sjukvård, omsorg samt Handel och industri.

Antalet öppet arbetslösa i Kronobergs län har minskat med 50 personer den senaste veckan.

AB Destination Småland rapporterar att turistnäringen i länet generellt har en betydande nedgång. Statistiken för antalet gästnätter i länet för juli månad visar på en tillbakagång på 38,5 % jämfört med samma period 2019.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

UTMANINGAR

När det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner så varierar det i länet från medel till hög efterlevnad. Rapporter från tillsynsbesök visar att verksamheterna är generellt välinformerade och följer lagar, regler och rekommendationer med något undantag.

Det finns fortsatt risk för lokala utbrott. En utmaning i att hålla i och hålla ut och fortsatt följa rekommendationer och riktlinjer.

Gällande suicid finns det anledning till fortsatt ökad vaksamhet då vi kan se en ökning av samtal och utryckningar i landet för att förhindra suicidförsök.

Det är en dryg dubblering av stödsökande kvinnor och barn. Det rapporteras om ett ökande våld i samband med permitteringar och hemarbete.

PLANERADE OCH GENOMFÖRDA INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA

  
 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats.

 • Flertalet insatser har fortsatt genomförts i länet under hösten för att minska risken för smittspridning. Informationsskyltar där mycket människor rör sig, avståndsmarkeringar och restriktioner avseende öppettider på restaurang.

 • Allmän provtagning startade den 3 augusti. Från och med den 5 augusti erbjuds även antikroppstester. Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid. Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre sker via Länsstyrelsen.

 • Länsstyrelsen har färdigställt regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid -19”. Arbetet ska utgöra planeringsunderlag med syfte att ha en beredskap framåt och utgår från 3 simulerade smittspridningsscenarier framtagna av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och ska vara redovisat senast den 1 september. Mer information finns på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..

 • Kommunerna har beställt skyddsutrustning för att skapa egna beredskapslager för 3 månader.

 • Samverkan kring uppföljning av hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs i länet utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor pågår och sammanställs av Länsstyrelsen.

 • Som ett tillägg kring uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor, arbetar även Länsstyrelsen med att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Syftet med uppdraget är att bidra till att minska riskerna för ökad smittspridning av covid-19.

 • En kartläggning har gjorts för att undersöka om antal samtal rörande suicid samt skarpa larm har ökat i länet. Kartläggningen visar på en ökning av samtal främst hos stödorganisationer samt blåljus.

 • Länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet till regeringen under vecka 27. En liknande rapportering kommer att ske igen till hösten.

 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.


Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt