Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för Covid-19 i Kronobergs län

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka ger vi här en sammanfattad lägesbild av covid-19 i Kronobergs län.

VAD ÄR EN LÄGESBILD?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

ALLMÄNT OM LÄGET

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län.
Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Antalet konstaterade fall av covid-19 har ökat något i länet. Framför allt ökar fallen i gruppen 20-25-åringar.

Vi måste fortsätta att hålla ut, ta ansvar och hjälpas åt att skydda oss själva och varandra genom att fortsatt följa myndigheternas råd i sommar.

Antalet öppet arbetslösa ökar och Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer fortsatt att öka under 2020 samt 2021, såväl i länet som nationellt. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år i Kronobergs län väntas fortsätta öka under det närmaste kvartalet för att sedan under inledningen av 2021 plana ut och sedan minska.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

UTMANINGAR

Både sjukhusen, primärvården och vissa rehabverksamheter rapporterar fortsatt ansträngt läge vad gäller vårdplatser, belastning, vårdtryck med mera. Det är fortsatt hög belastning på vårdcentraler och 1177 med samtal och frågor gällande provtagning och antikroppstester.

När det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner så varierar det i länet från medel till hög efterlevnad. Det kommer in rapporter om trängsel i till exempel butiker och gallerior, så det är fortsatt viktigt att ta ansvar och följa riktlinjer och rekommendationer.

Gällande suicid finns det anledning till fortsatt ökad vaksamhet då vi kan se en ökning av samtal och utryckningar i landet för att förhindra suicidförsök.

Det har märkts en markant ökning av stödsökande kvinnor och barn. Det rapporteras om ett ökande våld i samband med permitteringar och hemarbete.

PLANERADE OCH GENOMFÖRDA INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA

 • Sammanställning av hjälp och stöd Pdf, 481.9 kB. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats och uppdateras en gång i veckan. Ingen uppdatering sker under veckorna 30–34.
 • Allmän provtagning startade den 3 augusti. Antalet testade var cirka 11 900 den 6 augusti. Från och med den 5 augusti erbjuds även antikroppstester och knappt 1900 individer i Kronoberg har fått svar. Av dem har cirka 9 procent antikroppar mot covid-19 (siffror från 11/8).
  Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid. Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre sker via Länsstyrelsen.
 • Länsstyrelsen har färdigställt regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid -19”. Arbetet ska utgöra planeringsunderlag med syfte att ha en beredskap framåt och utgår från 3 simulerade smittspridningsscenarier framtagna av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och ska vara redovisat senast den 1 september. Mer information finns på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..
 • Kommunerna har beställt skyddsutrustning för att skapa egna beredskapslager för 3 månader.
 • Samverkan kring uppföljning av hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs i länet utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor pågår och sammanställs av Länsstyrelsen.
 • Som ett tillägg kring uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor, arbetar även Länsstyrelsen med att samla goda exempel på åtgärder som kommuner och andra berörda aktörer kan genomföra för att minska risken för ökad smittspridning. Syftet med uppdraget är att bidra till att minska riskerna för ökad smittspridning av covid-19.
 • Åtgärder är vidtagna för att minska smittspridning vid exempelvis utomhusbad och sommarlovsaktiviteter. Detta görs bland annat genom skyltning och tillsyn. Åtgärder görs även genom fler tillsynsbesök inom olika verksamheter, förenklad information samt upprepning av information.
 • En kartläggning har gjorts för att undersöka om antal samtal rörande suicid samt skarpa larm har ökat i länet. Kartläggningen visar på en ökning av samtal främst hos stödorganisationer samt blåljus.
 • Länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet till regeringen under vecka 27. En liknande rapportering kommer att ske igen till hösten.
 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt