Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för Covid-19 i Kronobergs län

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka ger vi här en sammanfattad lägesbild av covid-19 i Kronobergs län.

VAD ÄR EN LÄGESBILD?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

ALLMÄNT OM LÄGET

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län.
Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Den nedåtgående trenden för antal konstaterade fall, antal avlidna samt antal personer i behov av vård på sjukhus i länet fortsätter.

Vi måste dock fortsätta att hålla ut, ta ansvar och hjälpas åt att skydda oss själva och varandra genom att fortsatt följa myndigheternas råd i sommar.

Antalet öppet arbetslösa ökar och Arbetsförmedlingens bedömning är att arbetslösheten kommer fortsatt att öka under 2020 samt 2021, såväl i länet som nationellt. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18-24 år i Kronobergs län väntas fortsätta öka under det närmaste kvartalet för att sedan under inledningen av 2021 plana ut och sedan minska.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

UTMANINGAR

Trycket på sjukvården har ökat till följd av att fler reser och vårdcentraler rapporterar hög arbetsbelastning kopplat till ökat antal besök. Det är fortsatt hög belastning på vårdcentraler och 1177 med samtal och frågor gällande provtagning och antikroppstester.

Flera kommuner ser en avmattning bland invånarna när det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Det finns variation i länet men framför allt har det kommit in rapporter om trängsel i till exempel butiker och gallerior, så det är fortsatt viktigt att ta ansvar och följa riktlinjer och rekommendationer. Det har från länets kommuner även rapporterats om låg efterlevnad av rekommendationer avseende handhygien och hos 70+ och riskgrupper.

Gällande suicid finns det anledning till fortsatt ökad vaksamhet då vi kan se en ökning av samtal och utryckningar i landet för att förhindra suicidförsök.

Det har märkts en markant ökning av stödsökande kvinnor och barn. Det rapporteras om ett ökande våld i samband med permitteringar och hemarbete.

PLANERADE OCH GENOMFÖRDA INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA

 • Sammanställning av hjälp och stöd Pdf, 481.9 kB. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats och uppdateras en gång i veckan. Ingen uppdatering sker under veckorna 30–34.
 • Länsstyrelsen arbetar med regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid -19”. Arbetet ska utgöra planeringsunderlag med syfte att ha en beredskap framåt och utgår från 3 simulerade smittspridningsscenarier framtagna av Folkhälsomyndigheten. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och ska vara redovisat senast den 1 september. Mer information finns på regeringens webbplats Länk till annan webbplats..
 • Från och med måndagen den 3 augusti sker all provtagning på vårdcentral efter kontakt via telefon och en bokad tid. Det innebär att kontakt och anmälan för provtagning av prioritetsgrupp 3 inte längre sker via Länsstyrelsen. Antalet testade var ca 10 600 den 23 juli.
 • Kommunerna har beställt skyddsutrustning för att skapa egna beredskapslager för 3 månader.
 • Kommunerna har löst feriejobb åt de flesta som ansökt om det.
 • Samverkan kring uppföljning av hur rekommendationer, riktlinjer och råd efterlevs i länet utifrån sommaraktiviteter och inrikesresor pågår och sammanställs av Länsstyrelsen.
 • Region Kronoberg planerar att starta antikroppstestning för prioritetsgrupp 3 och 4 under augusti.
 • Åtgärder är vidtagna för att minska smittspridning vid exempelvis utomhusbad och sommarlovsaktiviteter. Detta görs bland annat genom skyltning och tillsyn. Åtgärder görs även genom fler tillsynsbesök inom olika verksamheter, förenklad information samt upprepning av information.
 • En kartläggning har gjorts för att undersöka om antal samtal rörande suicid samt skarpa larm har ökat i länet. Kartläggningen visar på en ökning av samtal främst hos stödorganisationer samt blåljus.
 • Länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet till regeringen under vecka 27. En liknande rapportering kommer att ske igen till hösten.
 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt