Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inte bara länets lantbrukare drar nytta av jordbrukarstöden

Kor på bete

Att låta betesdjur beta i betesmarker är en förutsättning för att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald och att synliggöra och bevara kulturmiljöer. Här gynnas gamla ädellövträd som är livsmiljö för många arter som är beroende av att trädskiktet inte är för tätt.

Jordbrukarstöden är viktiga för lantbrukare i Kronoberg och ger förutsättningar för en livsmedelsproduktion i hela länet. Det leder till att arbetstillfällen skapas på landsbygden. Vi får också mervärden som ökad biologisk mångfald och synliggörande och bevarande av kulturmiljöer i odlingslandskapet. Ett öppet och varierat landskap erbjuder en attraktiv boendemiljö och är även viktigt för turism och friluftsliv. Jordbrukarstöden är därmed något som alla i länet drar nytta av.

– Länets lantbruksföretag är viktiga för livsmedelsförsörjningen men är också samhällsviktiga aktörer och entreprenörer som bidrar till att nå flera av miljökvalitetsmålen, säger Maria Sjöberg, enhetschef för jordbrukarstöd - handläggning på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län handlägger 14 olika jordbrukarstöd som är fördelade på direktstöd, miljöersättningar samt kompensationsstöd och ersättning för ekologisk produktion. De olika stöden och ersättningarna är styrmedel för att uppnå olika syften.

  • Direktstöden är inkomststöd som på ett företagsekonomiskt sätt underlättar för lantbruk i hela landet. Därmed bidrar de till minskad klimatpåverkan och gynnar en biologisk mångfald.
  • Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för odling. Det ska främja fortsatt användning av jordbruksmark och bidra till att bevara landsbygden samt att skydda och stödja ett hållbart jordbruk.
  • Miljöersättningarna är ett sätt att betala lantbrukaren för att utföra viktiga samhällstjänster. De är också ett viktigt styrmedel för att nå mål för biologisk mångfald och för att bevara kulturmiljöer i odlingslandskapet samt för att förbättra vattenkvalitet.
  • Ersättningen för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion bidrar till utvecklingen av en ökad ekologisk produktion.

Under våren 2020 har det kommit in 2 146 ansökningar om jordbrukarstöd från hela länet. Dessa handläggs av Länsstyrelsen för att vanligtvis kunna betalas ut i slutet av året.

Under 2019 betaldes det ut 269 miljoner kronor i jordbrukarstöd. För att vi ska kunna göra utbetalningar genomförs fältkontroller varje år där ansökningar om utbetalning kontrolleras så att de stämmer överens med verkligheten och att regler för olika stöd efterföljs.

Kontakt