Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för Covid-19 i Kronobergs län

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka ger vi här en sammanfattad lägesbild av covid-19 i Kronobergs län.

VAD ÄR EN LÄGESBILD?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

ALLMÄNT OM LÄGET

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län.
Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april.

Vi måste dock fortsätta att hålla ut, ta ansvar och hjälpas åt att skydda varandra genom att fortsatt följa myndigheternas råd i sommar.

UTMANINGAR

En förbättring finns gällande bemanningsläget inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorgen i flera kommuner. Det är däremot en fortsatt hög belastning på vårdcentraler och 1177 med samtal och frågor gällande provtagning.

Flera kommuner ser en avmattning bland invånarna när det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner. Ett arbete pågår med åtgärder riktat till olika grupper, utomhusbad har exempelvis säkrats bland annat genom utökade duschmöjligheter. En oro finns för att rekommendationerna inte kommer att följas under sommaren och innebära en ökad smittspridning i länet.

Gällande suicid finns det anledning till fortsatt ökad vaksamhet då vi kan se en ökning av samtal och utryckningar i landet för att förhindra suicidförsök.

PLANERADE OCH GENOMFÖRDA INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA

 • Åtgärder är vidtagna för att minska smittspridning vid exempelvis utomhusbad och sommarlovsaktiviteter. Detta görs bland annat genom skyltning och tillsyn.

 • En kartläggning har gjorts för att undersöka om antal samtal rörande suicid samt skarpa larm har ökat i Kronobergs län. Kartläggningen visar på en ökning av samtal främst hos civilsamhället samt blåljusorganisationerna.

 • Länsstyrelsen har rapporterat in lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet till regeringen under vecka 27. En liknande rapportering kommer att ske igen under hösten.

 • Region Kronoberg sätter igång provtagning av prioritetsgrupp 4 under vecka 28. Det innebär att allmänheten kan testa sig, om man har symptom av en pågående infektion.

 • En kommun erbjuder barn och unga samtal med elevhälsan under sommaren.

 • Inom kommunerna har en kartläggning gjorts av kompetens hos medarbetare samt omskolning/snabbutbildning för att klara bemanningen inom vård- och omsorg under sommaren.

 • Provtagning för Covid-19 av hälso- och sjukvårdspersonal samt personal som arbetar inom verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga pågår kontinuerligt.

 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats och uppdateras en gång i veckan.

 • Digital workshop om sociala risker hölls den 10 juni med deltagare främst från länets kommuner, polisen och representanter från civilsamhället. De sociala risker som främst upplevdes med anledning av Covid-19 var: ensamhet, psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet och sysslolösa ungdomar. Genom att visa på goda exempel, och hitta nya sätt att samverka, kunde aktörerna stötta varandra i arbetet med att hantera sociala risker.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt