Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanfattad lägesbild för Covid-19 i Kronobergs län

Text Förenklad lägesbild

Varannan vecka ger vi här en sammanfattad lägesbild av covid-19 i Kronobergs län.

VAD ÄR EN LÄGESBILD?

En lägesbild innehåller flera delar och är ett sätt att sammanfatta viktig information om en specifik händelse. Kortfattat innehåller en lägesbild följande:

 • kartläggning av en händelse som inträffat
 • beskrivning av hur händelseförloppet sett ut och kommer att se ut
 • resurser som behövs och kommer att behövas
 • klarläggning av vilka åtgärder som behöver göras och vilka beslut som måste tas
 • framtidsutsikt

ALLMÄNT OM LÄGET

Vi har konstaterad samhällsspridning av coronaviruset i hela Kronobergs län.
Uppdaterad information om antalet bekräftade fall av covid-19 i Kronobergs län Länk till annan webbplats. kan du ta del av på Region Kronobergs webbplats.

(https://www.regionkronoberg.se/halsa-vard-tandvard/coronavirus/antal-fall-i-kronoberg/ Länk till annan webbplats.)

Vi måste hålla ut, ta ansvar och hjälpas åt att skydda varandra genom att fortsatt följa myndigheternas råd i sommar.

UTMANINGAR

Det är fortsatt belastning på sjukvårdspersonal i Kronobergs län. Läget för personalen inom äldreomsorgen är ansträngt i några kommuner på grund av hög sjukfrånvaro, men läget börjar stabiliseras. Det är hög belastning på vårdcentraler och 1177 eftersom många ringer dem och frågar om provtagningen.

Vi har i länet påbörjat provtagning för fler än tidigare. Det är just nu även personal inom det som klassas som samhällsviktig verksamhet som får möjlighet till provtagning vid sjukdom.

Näringslivet har påverkats i länet där många företag får ekonomiska problem när pandemin drar ut på tiden.

I samhället i stort ser vi utmaningar med psykisk ohälsa. När Länsstyrelsen och kommunerna har tittat närmare på detta kan vi se att det ofta handlar om oro. Det handlar om oron för egen del och för den egna familjen, för hur framtiden kommer att se ut och om det kommer att finnas arbete. Vi har också sett att personer i behov av behandling avbryter den på grund av rädsla för att vistas utanför hemmet. Det finns en tydlig orosbild kopplat till ensamhet och isolering, detta blir särskilt tydligt bland dem som har svårt att hantera digitala verktyg

Ett annat område som Länsstyrelsen och kommunerna fokuserar extra på just nu är våld i nära relationer där vi tyvärr kan se att det finns tydliga tendenser som visar på att detta kan komma att öka. Det är därför särskilt viktigt att hålla ögonen öppna för att försöka förhindra eller avhjälpa detta.

Det finns också anledning till ökad vaksamhet gällande självmord. Nationellt har det skett en ökning av samtal och utryckningar för att förhindra självmordsförsök. I länet ser vi framförallt att det är en markant ökning av antalet samtal från personer som överväger att ta sitt liv. Det finns även tendenser som pekar på en ökning av antalet uttryckningar i länet.

Sommarlovet har börjat och många unga människor är utan sysselsättning. Färre sommarjobb och färre möjligheter till att träffa kompisar bidrar till oro och ökar risken för brottslighet. Vi har redan kunnat se exempel på vandalisering och annan förstörelse.

Semestern kommer för många att tillbringas inom landets gränser och vi ser ett ökat besökstryck i naturen. Då många är ovana naturbesökare ser vi en risk att nedskräpning och oförutsedda bränder kan öka. Här är det viktigt att alla tar stort ansvar.

PLANERADE OCH GENOMFÖRDA INSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA UTMANINGARNA

 • Det finns ett färdigt upplägg för att göra gemensamma inköp av skyddsutrustning för länets kommuner. Det har också arbetats fram en plan så att det ska finnas tillgång till skyddsutrustning på längre sikt.

 • Kommunerna har skapat ”säkra mötesplatser”, som innebär att anhöriga får möjlighet att träffa boende vid äldreboenden på ett säkert sätt.

 • Provtagning för Covid-19 av hälso- och sjukvårdspersonal pågår kontinuerligt. Även provtagning av personal som arbetar inom verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga, så som exempelvis Polisen, är nu påbörjad.

 • Provtagning i prio 3-gruppen (personal inom övrig samhällsviktig verksamhet) är initierad vecka 25. Testade personer är anmälda för provtagning av sina arbetsgivare. Under de tre dagarna som provtagningen pågått, måndag till onsdag, har färre än tio personer per dag blivit testade. Arbetet med provtagningen är fortfarande in en uppstartsfas och det är för tidigt att säga hur nuvarande testning stämmer överens med behovet.

 • Personalplanering pågår inför kommande semesterperiod inom olika verksamheter.

 • Åtgärder planeras för att minska smittspridning vid exempelvis utomhusbad och sommarlovsaktiviteter. Bland annat genom skyltning och tillsyn.

 • Genom Region Kronobergs kampanj #sverigesplanastekurva sprids budskap för nå ut till olika målgrupper om att fortsätta följa riktlinjerna.

 • Insatser för att underlätta för kultur- och fritidsaktiviteter. Exempelvis kostnadsfria avbokningar för föreningar, längre lånetid på böcker hos bibliotek och utökad tillgänglighet till digitala aktiviteter.

 • Länets kommuner har arbetat aktivt för att kunna erbjuda feriearbete till ungdomar på gymnasiet och i vissa fall även årskurs 9, bland annat genom statliga satsningar på arbete i naturen och samverkan med civilsamhället.

 • En kommun erbjuder ett coachningspaket för att stötta personer som har blivit uppsagda på grund av situationen med covid-19. Stöd och hjälp med exempelvis ansökan till a-kassa och inskrivning på Arbetsförmedlingen kommer även att erbjudas.

 • Sammanställning av hjälp och stöd Länk till annan webbplats. med anledning av covid-19 i Kronobergs län finns publicerad på länsstyrelsens webbplats och uppdateras en gång i veckan.

 • Digital workshop om sociala risker hölls den 10 juni med deltagare främst från länets kommuner, polisen och representanter från civilsamhället. De sociala risker som främst upplevdes med anledning av Covid-19 var: ensamhet, psykisk ohälsa, missbruk, arbetslöshet och sysslolösa ungdomar. Genom att visa på goda exempel, och hitta nya sätt att samverka, kunde aktörerna stötta varandra i arbetet med att hantera sociala risker.

Lägesbild som beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Kronobergs län ansvarar för att sammanställa en gemensam lägesbild för länets aktörer i en samhällskris. Aktörerna i länet skickar in lägesbild till länsstyrelsen som sammanställer en regional bild av krisen. Lägesbilden visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge för viktiga samhällsfunktioner. En sammanställd lägesbild för länet skickas även upp till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Kontakt