Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen fullt bemannad under sommaren

Hanna och Maria har genomgång

Stabsgenomgång

Länsstyrelsen har det geografiska områdesansvaret och samordningsansvaret för hanteringen av covid-19 i Kronobergs län. Stabens arbete handlar om att ha ett helhetsperspektiv av händelsen och skapa regionala lägesbilder för länet.

- Vi står mitt i en kris utan slutdatum som kräver uthållighet av hela samhället. Vi har planerat bemanningen för att upprätthålla stabsarbetet under hela semesterperioden, säger Försvarsdirektör Max Hector.

Länsstyrelsens uppdrag
Länsstyrelsen i Kronobergs län har samordningsuppdrag för länet i och med covid-19. Det handlar om att skapa lägesbilder utifrån rapporter från länets kommuner, Region Kronoberg, polisen med flera aktörer. Lägesbilderna visar vilka prioriteringar och insatser som bör göras för att hantera de konsekvenser som krisen kan ge. En sammanställd regional lägesbild skickas till regeringen och fungerar som beslutsunderlag.

Stabens uppbyggnad och funktion
Ungefär 70 medarbetare från länsstyrelsen är schemalagda i stabsarbetet. Dagligen befinner sig ca 15-17 personer på plats i staben som numera är belägen i residensbyggnaden (tidigare turistinformationen). Stabsarbetet är fortsatt prioriterat och bemannas i full skala även under kommande semesterperiod.

Stabsarbetet är uppdelat i funktioner där varje funktion fördelas uppdrag

Stabschefen har det övergripande ansvaret för stabsarbetet med helhetsperspektiv för vilka arbetsuppgifter som är aktuella för respektive funktion i staben.

  • Vi inleder morgonen med en stabsorientering där alla i staben deltar. Vi går igenom dagens tidsschema, varje funktion lyfter viktigaste uppgiften för dagen, vi ser över vilka hållpunkter och tider vi har att förhålla oss till. Det handlar om alltifrån samverkansmöten för länets aktörer eller nationella möten att bevaka, säger stabschef Hanna Pettersson.

Funktionerna i staben

I lägesbildsfunktionen sammanställs den regionala lägesbilden utefter rapporter från kommunerna och Region Kronoberg. Denna regionala lägesbild skickas upp nationellt och fungerar som beslutsunderlag för regeringen. För Kronobergs del ger den regionala lägesbilden en bild av vilka delar som bör prioriteras och vilka åtgärder som länet bör inrikta sig mot att vidta.

Samverkansfunktionen arbetar med att förbereda kommande möten för aktörerna i länet och hantera samverkansfrågor när dessa uppstår.

  • Samverkan är oerhört viktigt för att vi tillsammans kan identifiera hjälpbehov. Vi ser till att ordna och hålla effektiva möten mellan länets aktörer, Max Hector, försvarsdirektör.

Insatsfunktionen huvudsakliga arbetsuppgift är att hantera samordningsfrågor som kommer in. I dagsläget arbetar funktionen med frågan om tillgång till skyddsutrustning i länet på kort och lång sikt. Funktionen ordnar länets så kallade mäklingsmöten där kommunerna, Region Kronoberg och länsstyrelsen deltar.

Analysfunktionen arbetar med att förbereda diskussioner för länets samverkansaktörer kring olika eventuella scenarion. Det handlar om diskussioner med frågeställningar för att förbereda aktörerna på eventuella kommande händelser som kräver hantering på kort eller lång sikt.

Kommunikationsfunktionen arbetar med att samordna möten för länets kriskommunikatörer (AG Kriskom). Ser över vilket informationsbehov som finns i länet, vilka frågor som ställs, genomför omvärldsbevakning av vad som sker lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vi arbetar med interninformation och information till allmänhet och media.

  • Att informera boende i Kronobergs län om vad som sker, ge svar på de frågor som ställs är viktigt för att ge boende i länet möjligheten att fatta välgrundade beslut för att agera på bästa sätt, säger kommunikationsstrateg, Damla Mol.

HR funktionen har uppgiften att se till att bemanningsschemat fungerar för att skapa ett effektivt stabsarbete.

Juristfunktionen bemannas dagligen av en av länsstyrelsens jurister. Uppgifterna varierar och frågor som behöver hanteras av juridisk expertis kan lösas på plats i staben.

Samordning av länet på olika nivåer

Samverkan mellan länets aktörer är centralt i hanteringen av en samhällskris, således handlar länsstyrelsens stabsarbete i stor utsträckning i denna kris att se till att plattformar finns för aktörerna att mötas för att gemensamt hantera krisen genom att vidta åtgärder.

Sedan ett antal år tillbaka sker samverkan i länet genom nätverket Krissamverkan Kronoberg. Det är ett nätverk som består av kommunerna, räddningstjänst, Region Kronoberg, polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket och länsstyrelsen. Aktörer som ingår i hanteringen av en samhällskris beror av händelsens karaktär, i denna händelse deltar fler av länets aktörer, till exempel Svenska kyrkan, Linnéuniversitetet, Åklagarmyndigheten för att nämna några. Rutiner för hur vi arbetar tillsammans har tagits fram i nätverket för Krissamverkan Kronoberg.

Möten ordnas på olika nivåer mellan aktörerna i länet. Dessa hanterar allt från övergripande inriktning som aktörerna gemensamt kommit överens om till att samordna specifika åtgärder.

Enligt de tidigare framtagna rutinerna i länet tar vi fram en inriktning för hur händelsen hanteras gemensamt i länet. En gång i veckan (i dagsläget, tidigare två gånger i veckan) håller aktörerna ett Inriktning- och samordningsmöte (ISF). Det är ett möte mellan länets högsta ledningar hos de aktörer som ingår i nätverket Krissamverkan Kronoberg.

Gsam är benämningen på ett möte som hålls två gånger i veckan på tjänstemannanivå (operativ nivå) för aktörerna i Krissamverkan Kronoberg. Här diskuteras genomförande för att uppnå den gemensamma inriktningen som tagits fram på ISF möten. Scenariodiskussioner hålls för att ta höjd för ”olika worst case scenarion” i syfte att bygga upp beredskapen aktörsvis och gemensamt.

Möten mellan länets kriskommunikatörer i Krissamverkan Kronoberg (AG Kriskom) hålls två gånger i veckan för att stämma av om det finns informationsbehov och frågor som bör hanteras enskilt eller gemensamt. Det handlar om att identifiera målgrupper och besvara de frågor som finns hos allmänhet och media.

Förutom dessa tre mötesformer sker en rad möten för att identifiera, hantera och vidta specifika åtgärder.

Kontakt