Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning för covid-19 av personer inom samhällsviktig verksamhet

Möjligheterna till provtagning för covid-19 ökar hela tiden. Kapacitet finns nu i alla regioner för att även provta personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner skapat förutsättningar för att kunna testa den här gruppen brett.

Att provta personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga ska kunna upprätthållas.

MSB har tagit fram ett stöd till arbets- och uppdragsgivare där det framgår vilka verksamheter som räknas som samhällsviktiga. Det hjälper arbetsgivare att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten. Länsstyrelserna stödjer regionerna i att identifiera vad som ingår samhällsviktig verksamhet på regional nivå.

Folkhälsomyndigheten, MSB och länsstyrelserna är eniga om att det är centralt att alla som arbetar inom samhällsviktig verksamhet får möjlighet att provtas om de uppvisar symtom så att snabb återgång till arbetet kan ske när covid-19 inte är påvisad.

Sveriges regioner har tagit på sig ansvaret för att utföra testningen. Hur testningen praktiskt går till skiljer mellan landets olika regioner, och olika regioner har kommit olika långt i arbetet med att möjliggöra testning för personal inom samhällsviktig verksamhet.

Sedan tidigare är det prioriterat att patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus, personer med hemtjänst, personer med funktionshinderomsorg, boende på äldreboenden och boende på institutioner testas för pågående covid-19-infektion om det finns misstanke om sjukdom. Inom primärvården kan det också vara aktuellt med provtagning av patienter, då i första hand för att utesluta andra sjukdomar och för att kunna ge rätt behandling, men i vissa regioner också för att påvisa smitta oavsett medicinsk indikation. Testningen sker alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer.

Kontakt