Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halmhyddorna på Kronobergshed flyttas till ny plats

Halmhydda Konobergshed

Trots goda omdömen från både militärläkare och soldater blev spån- och halmhyddorna endast uppförda vid två mötesplatser utöver Kronobergshed, i Kulltorp och Ljungbyhed.

De båda halmhyddorna kommer nu att få en ny plats inom Kronobergshed. Den nya platsen blir ett litet stycke norrut i anslutning till minnesmonument utmed väg 126, mellan Alvesta och Moheda. Alvesta kommun som äger området har slutit ett skötselavtal med Norra Allbo hembygdsförening.

Den nya placeringen gör byggnaderna mer lättillgängliga för allmänheten och förvaltningen av byggnaderna underlättas.

– En ny placering av halmhyddorna har diskuterats under lång tid. Alvesta kommun och Norra Allbo hembygdsförening gör verkligen en fin kulturgärning när de nu tar över ansvaret för skötseln av halmhyddorna, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Två halmhyddor har bevarats på Kronobergshed, en officers- och en manskapshydda. 2002 fattade Länsstyrelsen beslut om att byggnadsminnesförklara de två hyddorna.

– När fastighetsförvaltare söker tillstånd för ändring av byggnadsminnen handlar det ofta exempelvis om byte av taktäckningsmaterial eller ytskikt. Detta är första gången Länsstyrelsen i Kronoberg har tillståndsprövat att flytta ett byggnadsminne, säger Ingrid Fjordhult, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg. Länsstyrelsen har samtidigt beviljat bidrag på drygt 290 000 kronor till Norra Allbo hembygdsförening för att flytta och restaurera halmhyddorna.

Planeringen av flytten har skett i nära samråd mellan Länsstyrelsen, Alvesta kommun och Norra Allbo Hembygdsförening. Alvesta kommun har låtit röja och schakta ut den nya platsen och flytten förväntas ske till sommaren. Halmhyddorna kommer att lyftas med bärbalkar och transporteras på trailer. När hyddorna väl är på plats genomförs nödvändiga restaureringsinsatser. Vasstäckning kompletteras, trasiga glasrutor ersätts och utvändiga träytor målas. Norra Allbo hembygdsförening planerar även att ta fram en informationsskylt och göra i ordning en rastplats för besökare.

Fakta

Halmhyddorna användes när Kungliga Kronobergs regemente övade på Kronobergshed. Under slutet av 1700-talet fanns inga byggnader på Kronobergshed. Man bodde istället i tält och lagade mat i kokgropar utomhus. Tälten ersattes så småningom med halmhyddor. Mellan åren 1841och1889 uppfördes 137 halmhyddor på Kronobergshed, fördelade för vakt- och musikpersonal, officerare och manskap. Hyddorna användes som sommarförläggning fram till övningsplatsens avveckling vid regementets flytt till Växjö.

Halmhyddorna på Kronobergshed är konstruerade för att kunna flyttas. De två hyddorna som idag står på Kronobergshed har redan flyttats ett antal gånger. Tidigare har de stått på I 11:s regementes område i Växjö.

Läs mer i skriften om byggnadsminnet halmhyddorna:
Halmhyddorna på Kronobergs hed – Byggnadsminnen i Kronobergs län Länk till annan webbplats.

Kontakt