Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen satsar 2,1 miljoner kronor på vården av fornlämningar och kulturhistoriska platser

Milstolpe

Bilden visar fornlämningen L1955:8923, en milstolpe belägen i Ljungby kommun. Milstolpen står i ett delvis raserat kallmurat postament. Vid postamentets vänstra sida kan ses tillförd odlingssten.

Kronobergs län har gott om fornminnen och kulturhistoriskt viktiga platser som vittnar om hur vår befolkning levde förr. För att bevara dessa satsar Länsstyrelsen i Kronoberg 2,1 miljoner kronor från kulturmiljöbidraget på vård och skötsel, nästan en fördubbling från föregående år.

Länsstyrelsen i Kronoberg har hittills i år beslutat om vård av cirka 540 fornlämningar och kulturhistoriskt viktiga platser inom länet, en ökning med runt 250 platser sedan förra året. Genom fornvården hålls bland annat platserna rena från skräp, buskar röjs och träd avverkas. Länsstyrelsen sätter även upp informations- och vägskyltar. Några av de mest kända objekten som ska tas om hand i år är Bergkvara slottsruin, Inglinge hög, Kronobergs slottsruin, Kånna högar, Tofta skans och Gullhögarna.

– Vi är mycket glada över att vi årligen kan samverka med många olika aktörer som till exempel Växjö kommun, Markaryds kommun och Skogsstyrelsen som utför skötselåtgärderna. Det innebär att fornlämningarna tas om hand och blir lättare att besöka och uppleva, säger Sofie Ekstrand, arkeolog på Länsstyrelsen i Kronobergs län. I samverkan med Trafikverket och med en entreprenör kommer dessutom länets alla 250 milstenar utmed länets vägnät att restaureras under en tvåårsperiod.

Andra fornlämningar och kulturhistoriskt viktiga platser som vårdas i år är exempelvis gravfält, hällkistor, ödekyrkogårdar, valvbroar, runstenar, torpruiner, kyrkoruiner, milstenar och vägmärken.

Fakta

  • Länsstyrelsen har sedan 1990-talet samarbetat med bland annat Skogsstyrelsen, Växjö kommun och privata fastighetsägare om fornvård på utvalda fornlämningslokaler.
  • Länsstyrelsens kulturmiljöarbete syftar till att nå statens mål för en hållbar samhällsutveckling. Bidraget medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen.
  • I skriften Sevärda ruiner i Kronoberg Pdf, 11.8 MB. kan du läsa mer om några av länets mest besökta fornlämningar.

Kontakt