Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med Covid-19

Fotocollage för Krissamverkan Kronoberg

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Så även när det gäller Covid-19.

Ett geografiskt områdesansvar innebär att vi:

  • ansvarar för det regionala krisledningsarbetet.
  • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer i detta arbete.
  • rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Kronobergs län.

Stabens uppbyggnad och funktion på Länsstyrelsen i Kronobergs län Pdf, 568 kB.

Länsstyrelsens uppdrag om skyddsutrustning

Skyddsutrustning har blivit en av corona-krisens stora frågor, så även för länsstyrelsen. I början på april fick länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att samla in underlag från länets kommuner, bedöma läget och också mäkla resurser mellan kommunerna. I Kronoberg har vi digitala möten varje vecka där tillgången och efterfrågan på skyddsutrustning lyfts tillsammans med länets kommuner och Region Kronoberg.

Kontaktlista över hjälp och stöd

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län med anledning av covid-19

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning som ska vara en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av Covid-19.

Det kan exempelvis vara värdefullt om man sitter i en telefonjour och behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd. Vi samlar kontinuerligt information om olika typer av verksamhet och hur kontakt kan tas. Det ska inte ses som ett fullständigt dokument utan det är en sammanställning som bygger på den information som inrapporteras till Länsstyrelsen och kommer kontinuerligt att fyllas på.

Har du tips om andra verksamheter tar vi gärna emot det via kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län vecka 26 Pdf, 674.8 kB.

Samlad lägesbild av Covid-19 för Kronobergs län

Varje vecka genomför vi flera samverkansmöten med olika aktörer, till exempel Region Kronoberg, länets åtta kommuner, polisen, räddningstjänst och SOS Alarm. Nationella myndigheter deltar vid behov. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Kronobergs län.

Lägesbilden ligger tillsammans med ytterligare analyser, till grund för beslut som fattas av Länsstyrelsen, andra aktörer och av Regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter såsom Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Regelbunden redovisning till Regeringen

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att regelbundet redovisa länets arbete kopplat till Covid-19. Två gånger varje vecka redovisar vi länets samlade lägesbild till ett länsstyrelsegemensamt samordningskansli. Härifrån rapporteras sedan länsstyrelsernas samlade lägesbild till regeringen. I lägesbilden redovisar vi bland annat:

  • länets utveckling av Covid-19
  • behov av samverkan.
  • planerade och genomförda åtgärder.
  • hur kommunernas och Region Kronobergs verksamheter påverkas.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med krisberedskap

Länsstyrelsens ordinarie verksamhet påverkas av covid-19

Kontakt