Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt skyddsområde för Skruvs vattentäkt

Lessebo kommun har hos Länsstyrelsen begärt fastställelse av nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Skruvs vattentäkt. Sakägare föreläggs att senast den 8 maj 2020 skriftligen lämna eventuella synpunkter på förslaget.

Lessebo kommun har hos Länsstyrelsen i Kronobergs län begärt fastställelse av förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för rubricerad vattentäkt enligt 7 kap 21-22 §§ och 30 § miljöbalken.

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattentäkten mot föroreningar och sådan markanvändning som kan försämra vattenkvaliteten och möjligheterna att under kort eller lång tid använda vattentillgången för dricksvattentäkt. Det föreslagna skyddsområdet är indelat i primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Föreslagna skyddsföreskrifter reglerar hantering av petroleumprodukter och kemiska bekämpningsmedel. Vidare regleras viss markanvändning för jord- och skogsbruk, täktverksamhet, väghållning, avlopp, energianläggningar samt hantering av avfall. Dessutom meddelas särskilda villkor för uppställning och tvätt av fordon.

Sakägare föreläggs att senast den 8 maj 2020 skriftligen till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, eller till kronoberg@lansstyrelsen.se framställa eventuella erinringar mot förslaget. Den som lämnar yttrande ska ange på vilket sätt hen är berörd av beslutsförslaget.

Denna kungörelse har tillsammans med förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter sänts till kända sakägare.

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos aktförvararen vid Lessebo kommun, Storgatan 78 i Lessebo och vid Länsstyrelsens miljövårdsenhet, Kungsgatan 8 i Växjö.

Föreläggande om yttrande, vattenskyddsområde Skruv 2020, med bilagor Pdf, 2.1 MB.

Kontakt