Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om
Coronavirus - covid-19

Uppdaterad 1/4

Coronavirus-covid-19 huvudbild

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter.

Information about covid-19 in other languages Länk till annan webbplats.

Aktuellt 27/3:
Kan ditt företag hjälpa till med skyddsutrustning?

Länsstyrelsen ser över tillgången på skyddsutrustning för Region Kronoberg och kommunerna i länet. Har ditt företag utrustning som ni ser att det finns möjlighet för aktörerna att köpa, hör av dig till oss på länsstyrelsen på telefonnummer 010-223 70 00.

Vilket material är vi intresserade av?

 • Ytdesinfektionsmedel
 • Handsprit
 • Visir
 • Munskydd
 • Förkläden med ärmar

Det är viktigt att materialet är förpackat.

Beställningar av material från olika leverantörer har gjorts men med det stora tryck på material som finns globalt ger det en fördröjning i leveranserna. Vi befinner oss inte i ett akut läge i Kronobergs län utan arbetar med att bygga upp en beredskap.

Stanna hemma om du är sjuk

Folkhälsomyndighetens riskbedömning innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga ska undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

För äldre personer

Personer över 70 år uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Frågor om corona?

Om du känner oro och har allmänna frågor om corona och hur myndigheterna hanterar situationen kan du i första hand ta del av information på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. och www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats..

Symtomen på coronavirus är feber, hosta och andnöd. De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Är du sjuk, läs på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats. där det finns information om corona. Ring telefonnummer 1177 om du får feber, hosta eller andningsbesvär. 

Länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att rykten sprids. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Frågor man kan ställa sig när man tar till sig information är:

 • Vem ligger bakom informationen?
 • Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Är källan pålitlig/trovärdig?
 • Hur gammal är informationen?
 • Vem tjänar på att du sprider den?

Fler tips på hur du tänker källkritiskt på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Allmänna sammankomster

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Vårt arbete med Covid-19

Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar när det inträffar kriser eller samhällsstörningar. Det innebär att vi:

 • ansvarar för det regionala krisledningsarbetet.
 • säkerställer att samhällsviktig verksamhet upprätthålls och hjälper andra aktörer i detta arbete.
 • rapporterar till regeringen om situationen och behoven i Kronobergs län.

Vi ger en samlad lägesbild för länet

Varje vecka genomför vi regionala samverkansmöten med länets aktörer, Region Kronoberg, länets åtta kommuner, polisen, räddningstjänst med flera. Centrala myndigheter deltar vid behov. Utifrån dessa samverkansmöten skapar Länsstyrelsen aktuella lägesbilder över situationen i Kronobergs län.

Lägesbilden tillsammans med ytterligare analyser ligger sedan till grund för beslut som fattas både av oss själva och av andra aktörer som till exempel kommunerna och regeringen. Länsstyrelsen har också nära kontakt med nationella myndigheter såsom Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med flera.

Regelbunden redovisning till regeringen

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att regelbundet redovisa länets arbete med anledning av spridningen av Covid-19. Vid två tillfällen varje vecka redovisar vi länets samlade lägesbild vilken gemensamt rapporteras till regeringen från länsstyrelserna. I lägesbilden redovisar vi bland annat:

 • Länets utveckling av Covid-19.
 • Behovet av samverkan.
 • Planerade och genomförda åtgärder.
 • Hur kommunernas och Region Kronobergs verksamheter påverkas.

Bakgrund

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19. Den 1 februari beslutade regeringen, i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan, om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med Covid-19.

Information in English

A novel coronavirus has been identified in China. The Public Health Agency has gathered questions and answers about the new virus.

Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV19 can be found here Länk till annan webbplats.

Press och mediefrågor

Kontakt till analysgruppen på Länsstyrelsen: 010-223 71 02 Länk till annan webbplats.

Kontakt