Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenreglering vid höga vattennivåer

Vid höga vattennivåer i sjöar och vattendrag behöver den som är ansvarig för kraftverk och dammar följa prognoser och aktivt reglera vattnet. Detta innebär att regleringsansvariga ofta öppnar sina dammluckor något mer för att släppa mer vatten än vanligt. Detta gör den ansvarige inom ramarna för sina villkor om dämningsgränser, vilka bland annat syftar till att förhindra översvämningar.

När mer vatten släpps ut genom dammar så påverkar det samtidigt de sjöar eller vattendrag varifrån regleringen sker. Det påverkar även nedströms liggande vattendrag och förgreningar till dessa, vilket i sin tur kan resultera i att mark vid vattendrag och sjöar översvämmas.

Det är därför viktigt att ansvariga följer tillstånden om hur mycket vatten som får släppas. Länsstyrelsen kontrollerar detta och vi begär in uppgifter om mängd vatten som släpps genom dammanordningarna eller kraftverken. Dessa uppgifter kontrolleras mot gällande tillstånd eller vattendom.

Innebörden av en vattendom

Tillstånd gäller. För att ett tillstånd ska sluta att gälla, krävs bland annat att det omprövas. Omprövning av t-illstånd är en lång process där ansökan görs i domstol. Ansökan kan ske på initiativ av tillståndshavaren eller en myndighet, exempelvis Länsstyrelsen.

Om det blir svårt att följa ett tillstånd, exempelvis på grund av akuta situationer, kan avsteg göras från ett tillstånd. Om ni avviker från ert tillståndet ska ni omedelbart lämna in en avvikelserapport till Länsstyrelsen.

Hur du som privatperson skyddar din fastighet från översvämning

Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats. om hur du kan förbereda dig för översvämning.

DinSäkerhet.se Länk till annan webbplats. finns information om hur du kan skydda din fastighet från översvämning.

SMHI: s hemsida Länk till annan webbplats. kan du följa vädret och eventuella varningar som råder där du bor. Välj ort i sökfältet.

Kontakta Länsstyrelsen vid problem

Länsstyrelsen har tillsyn över vattenkraftverk, dammar och regleringar. Om det uppstår situation där det är svårt att följa villkoren i ett tillstånd eller svårt att hålla en dämningsgräns ska Länsstyrelsen omedelbart informeras.

Om det inträffar driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för miljön eller människors hälsa ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Enligt förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll ska en verksamhetsutövare löpande undersöka och bedöma riskerna med verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras.

Kontakt

Kontaktuppgifter för att komma i kontakt med Länsstyrelsens handläggare av vattenverksamhet.

Telefon (växel): 010-223 70 00

Länsstyrelsens allmänna e-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt