Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om vattenanknutna kulturmiljöer i Lyckebyåns avrinningsområde

Rapport 2019:8

Rapporten behandlar vattenanknutna kulturmiljöer såsom kvarnar, kraftverk och industrier som ligger i Lyckebyåns avrinningsområde.

Den skrift som nu har kommit är på hela 580 sidor och omfattar sammanlagt 24 olika kulturmiljöer vid Lyckebyån i Blekinge och Kronoberg. I rapporten finns t.ex. Högaström som länge skötte bruket i Kostas behov av sågning, malning och krossning, samt sedermera elektrisk kraft. Vi har Lyckebydammen vid Kronokvarnen, som ursprungligen uppfördes efter Polhems ritningar på 1700-talet och verkligen är en imponerande dammkropp än idag. Vi har också det forna glasbruket i Transjö med den enda bevarade Axel Hermans-ugnen i världen och med skorstenen fortfarande intakt. Detta och mycket mera.

Rapporten har tagits fram inom projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning i Blekinge, Kronoberg och Skåne, som bland annat tar fram kunskapsunderlag för sådana här miljöer. Anledningen är att det händer mycket i våra vattendrag just nu, med olika biotopvårdsåtgärder som t.ex. åtgärdande av vandringshinder som dammvallar.

Samtidigt som dammarna utgör hinder för fisk och andra vattenlevande organismer är de också delar av ofta månghundraåriga kulturmiljöer och som utgör en viktig del av vårt kulturarv. Därför behövs också hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena när förändringar görs i dessa miljöer och då kan rapporten fungera som ett underlag.

Rapporten i sin helhet

Kontakt