Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter rekordåret 2018 har vi fortsatt med en mängd åtgärder i länets naturreservat 2019

Hästkraft som har använts vid vissa åtgärder i naturreservaten

Hästkraft har använts vid vissa åtgärder i naturreservaten under 2019

Slutet på 2018 kunde Länsstyrelsen i Kronobergs län konstatera att det varit ett rekordår med åtgärder i den skyddade naturen. Nu kan vi konstatera att även 2019 varit ett år fullt med åtgärder.

Året inleddes lite oroligt när naturvårdsanslagen drogs ned kraftigt och budgeten för skötsel av skyddad natur halverades. Planerade arbeten fick läggas på is och mycket av den ordinarie skötseln utfördes av egen personal istället för av entreprenörer.

- Vi har alltid att förhålla oss till de ramar som politiken sätter upp för vår verksamhet. Drastiska förändringar av det slag vi haft i år är dock svåra att planera för. Det påverkar vilka åtgärder vi kan göra och hur de görs. Vi är en stor inköpare av olika typer av kvalificerade naturvårdstjänster och att med kort varsel behöva minska våra beställningar är varken bra för naturvården eller de företag vi anlitar. Som tur var kom det förstärkningar i vårändringsbudgeten som gjorde att vi ändå har kunnat göra mycket åtgärder under 2019 säger Jonas Nordanstig, funktionschef på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Vi hjälper besökare till fler naturupplevelser

I början av året publicerade länsstyrelsen alla vandringsleder på sin webbplats. Där går det att bland annat hitta länets längsta vandringsled: två mil genom naturreservatet Stocksmyr-Brännan. Genom att ha lederna digitalt blir det enklare för besökare att upptäcka närmaste vandringsled och ge sig ut i naturen.

Inför 2020 planerar länsstyrelsen även att ta fram en tillgänglighetsplan för länets alla reservat och att utveckla arbetet med att följa upp hur de används och hur folk upplever sina besök i skyddad natur.

Just nu pågår också arbetet med att förnya informationsskyltarna i många reservat, i en första omgång tas nu ett 40-tal nya skyltar fram.

- Det finns ett stort behov av att förnya informationen som besökare möts av i länets naturreservat. Arbetet fortsätter nästa år, så till sommaren kommer man att mötas av uppdaterad information på många platser, säger Ellen Flygare, naturvårdsförvaltare.

Fortsatt satsning på värdefulla våtmarker

Arbetet med att restaurera våtmarker av olika slag, våtmarkssatsningen, som påbörjades 2018 har fortsatt även under 2019. Inom satsningen har vi på olika platser arbetat med att återställa rensade och rätade vattendrag, höja sänkta sjöar och lägga igen diken. I Husebymaden har vi fortsatt att fräsa vegetation på igenväxta ytor för att öppna maden ännu mer för både vadarfåglar och betande djur.

Allt fler besökare till nationalparken

I Åsnens nationalpark fortsätter arbetet med att bland annat iordningställa stigar och sätta upp skyltar samt att göra vissa skötselåtgärder som behövs i ett så välbesökt område. Ett särskilt arbete pågår på Bergön, där vi renoverar det gamla torpet. Tanken är att på sikt kunna erbjuda detta för skolklasser och andra som vill rasta eller övernatta på en ö i nationalparkens hjärta.

Storskaliga restaureringar för att återskapa ädellövskogar i väster

I de västra länsdelarna har en hel del insatser gjorts för att öka arealen skog med ädla lövträd och tall. Många hektar likåldrig granplantering har tagits ner för att ge plats åt framför allt bok. Målet i flera av de skyddade områdena i Ljungby kommun är att skogen ska bli mer varierad och att en större andel ska utgöras av ädellövskog.

Åtgärderna innebär samtidigt att vi begränsar spridningen av granbarkborre. Det mesta tas med maskiner men där vi till exempel är rädda för körskador har en del av arbetet gjorts med häst. Totalt har ett trettiotal hektar granskog avverkats i reservaten under 2019.

Länsstyrelsen ser fram emot 2020

Inför 2020 ser läget gynnsamt ut, många åtgärder och aktiviteter finns planerade som både handlar om naturvård, friluftsliv och alla de naturtyper som finns i länet.

- Vi vill till exempel välkomna besökare till invigningen av Skälhults naturreservat utanför Lidhult framåt sommaren, avslutar Jonas Nordanstig.

Kontakt