Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om kulturreservatet Komministerbostället Råshult i Älmhults kommun

Beslutade den 4 december 2019.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) att kulturreservatet Komministerbostället Råshult ska utökas med fastigheten Råshult 1:49 och Råshult 1:47 samt vissa markområden som ingår i fastigheterna Råshult 1:5 och Råshult 1:16. Gränsen för kulturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

För den utökade delen ska beslutet den 2002-12-16 med diarienummer 231-5016-02 om kulturreservatets bildning, gälla med syfte och C-föreskrifter, samt i detta beslut fastställda A- och B-föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken.

Föreskrifter för det befintliga kulturreservatet ändras inte genom utökningen.

Länsstyrelsen upphäver beslutet om ny reviderad skötselplan för kulturreservatet Komministerbostället Råshult med diarienummer 435-7413-09 och fastställer istället reviderad skötselplan för hela reservatets långsiktiga vård. Planen utgör också bevarandeplan för Natura 2000-området Linnés Råshult (SE0320157). Förvaltare av kulturreservatet ska vara Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling. Länk till annan webbplats.

Kontakt