Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föräldrars inställning kan avgöra
om barn blir tobaksbrukare eller inte

Tobaksfria veckan

Av de som röker börjar hela 90 procent innan de fyllt 18 år. Inställningen hos vårdnadshavare och förälder är avgörande när det handlar om att förebygga tobaksbruk hos barn. Under den Tobaksfria veckan, som inleds idag, riktar sig därför Länsstyrelsen, tillsammans med länets kommuner och Region Kronoberg, särskilt till alla föräldrar, som kan göra mycket för att skydda sitt barn från att bli tobaksbrukare.

Tobaksfria veckan, är en del av det nationella arbetet i Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 så ligger årets fokus särskilt på barns rätt till en uppväxt utan tobak.

– Barnets bästa ska, enligt barnkonventionen, komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Och tobaksproduktion, tobaksanvändning och tobaksreklam påverkar i allra högsta grad barns utveckling, hälsa och uppväxtvillkor, säger Suzanne Frank ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

I samband med den Tobaksfria veckan kommer en kortfilm Länk till annan webbplats. att spridas, bland annat i sociala medier och på länets bussar, för att belysa den viktiga roll som vårdnadshavare har i det tobaksförebyggande arbetet. Filmen är resultatet av en kvalitativ studie Länk till annan webbplats. som genomförts av Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen Kalmar län. Studien genomfördes för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framöver för att uppnå målet om rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid.

– I studien framkommer bland annat att de viktigaste personerna i det förebyggande arbetet är föräldrar och kompisar. Ungdomarna menar också själva att föräldrar redan tidigt bör förklara vilka negativa effekter som tobaksbruk har, säger Pia Johansson, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen i Kronbergs län.

Här finns samlad information om bland annat studien och möjlighet att se kortfilmen. Länk till annan webbplats.

Tobak och FN:s konvention om barns rättigheter. Länk till annan webbplats.

Kontakt