Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Relativt låg påverkan i kommuner och landsting av mottagandet av asylsökande och nyanlända

Lägesbild från kommuner och regioner 2019

Foto: Scandinav/Susanne Walström.

På uppdrag av regeringen har länsstyrelserna tagit fram en lägesbild för 2019 om vilken påverkan som mottagandet av antalet asylsökande och nyanlända har för ett antal verksamheter inom kommuner och landsting. 2019 års rapport visar på en relativt låg påverkan.

Lägesbilden bygger på enkätsvar från kommuner och landsting och skriftliga lägesbildsrapporter från varje länsstyrelse. Kommunerna har bedömt påverkan på socialtjänst och överförmyndarverksamhet samt skola och utbildning. Landstingen/regionerna har bedömt påverkan på ett antal verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

En bedömning har även gjorts av beredskap och kapacitet i förhållande till lagkraven om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

I Kronobergs län har den akuta påverkan på verksamheter inom de flesta områden och i merparten av kommunerna upphört, vilket delvis kan förklaras av ett lågt mottagande.

– Den främsta utmaningen nu och framöver är integration och etablering av de asylsökande och nyanlända som kommit på senare år. Här kan den strategiska överenskommelsen för mottagande och etablering som arbetats fram i länet vara ett stöd, förklarar Susanne Hallström, utvecklare av integration och social hållbarhet på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Den har bidragit till en gemensam syn på utmaningar, samverkansområden och mål inom boende, arbetsmarknad och kompetens, delaktighet och hälsa. I lägesbilden lyfts också samverkan som en återkommande framgångsfaktor.

Bland de utvecklingsområden som nämns i lägesbilden för Kronobergs län är flera kopplade till de delmål och samverkansområden som identifierats under arbetet med den strategiska överenskommelsen – hållbart boende, språkutveckling, tidig hälsoinformation, utbildningsinsatser för kvinnor och ökad samverkan med näringsliv och civilsamhälle för att nämna några.

Länsstyrelsen vill gärna lyfta att bilden av psykisk ohälsa bland asylsökande och nyanlända, barn som vuxna, skiljer sig åt mellan psykiatrin och kommunerna i Kronobergs län. I allmänhet är den psykiska ohälsan bland asylsökande och nyanlända högre än befolkningen i övrigt. Detta framkommer också i kommunernas enkätsvar, som visar på förekomst av psykisk ohälsa bland vuxenstuderande samt långa vårdköer för ungdomar med psykisk ohälsa. Samtidigt svarar psykiatrin att de inte ser någon påverkan av mottagandet i länet på sin verksamhet, vilket kan tyda på brist i tillgång till psykiatrisk hälso- och sjukvård för denna grupp.

Ta del av rapporten för Kronobergs län. Pdf, 226.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ta del av hela rapporten. Länk till annan webbplats.

Kontakt