Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arkeologisk undersökning vid Snapperiskogen

Snapperiskogen lock till hällkista

Vy över gravröset. I mitten av bild syns en förmodad takhäll till hällkistan. (foto: Heidi Vassi)

Under sommaren pågår en arkeologisk undersökning vid Snapperiskogen i utkanten av Växjö. I området finns en välbevarad fornlämningsmiljö med röjningsrösen, boplatslämningar och gravar. Undersökningen är en av de största som gjorts i länet och pågår augusti ut.

Man har odlat och bott på platsen under bronsålder och äldre järnålder. Den ovanligt välbevarade miljön ger en möjlighet att följa en bebyggelse med sin omgivande odlingsmark under en period av 2000 år. Hittills har bland annat lämningar efter flera långhus påträffats. Den ena av gravarna har visat sig innehålla en förmodad hällkista, en stensatt gravkammare från slutet av stenåldern, som just nu undersöks.

Anledningen till att man gör den arkeologiska undersökningen är att entreprenadverksamhet ska flytta till området. Det är sedan tidigare känt att det finns fornlämningar i området. Länsstyrelsen har handlagt ärendet enligt Kulturmiljölagen och fattat de beslut som rör den arkeologiska undersökningen. Länsstyrelsen har även skött anbudsförfarandet för den arkeologiska undersökningen där arkeologer från fyra olika län deltar. I det arkeologiska projektet ingår även information och förmedling till allmänheten, bland annat sker visningar av utgrävningen varje onsdag kl 14.

Information om visningar och det pågående arbetet Länk till annan webbplats.

För ytterligare information om utgrävningen Länk till annan webbplats.

Här kan du följa projektet i realtid via en digital karta Länk till annan webbplats.

Kontakt