Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är Bostadsmarknadsanalysen 2019 klar.

Bild Bostadsmarknadsanalysen 2019 klar

I Länsstyrelsens uppgifter ingår att bidra till arbetet med att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas uppgifter in om det befintliga bostadsbeståndet, det vill säga antalet påbörjade, färdigställda och lediga lägenheter i länets kommuner, i syfte att få kunskap om länets bostadsmarknad.

Bostadsmarknadsanalysen är en redovisning av situationen på bostadsmarknaden i Kronobergs län och baseras till stor del på statistik från Statistiska Centralbyrån, samt länets kommuners svar i Boverkets Bostadsmarknadsenkät (BME).

Länsstyrelsen har valt att fokusera på bostadsmarknad, befolkningsutveckling och marknadsförutsättningar för att redovisa läget på bostadsmarknaden i länet.

Här hittar du publikationen

Kontakt