Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skötselplanen för Åsnens nationalpark är klar!

Åsnen skötselplan

Skötselplanen för Åsnens nationalpark är nu publicerad. Den innehåller inledningsvis en beskrivning av natur- och kulturmiljöer i nationalparken. Därefter kommer själva plandelen som beskriver hur parkens mark och vatten ska skötas genom att mål, riktlinjer och åtgärder anges. Det övergripande målet för naturmiljöerna som helhet är att de ska lämnas så orörda från mänsklig påverkan som möjligt. Lika viktiga mål är dock att behålla och gynna det mycket rika växt- och djurliv som finns, eller som har försvunnit men naturligt hör till områdets naturtyper, och att visa upp delar av parken för besökare. Därför behövs aktiv skötsel.

Parken har en indelning i zonerna I – III där zon I är den inre zonen där orördheten är störst utan friluftslivsanordningar och inte så mycket skötsel medan zon III är entréområdena där det satsas mycket på tillgänglighet och naturvägledning.

Här följer en kort genomgång av den skötsel som kommer att ske.

Anordningar för friluftslivet

Friluftslivsanordningar i form av stigar, sittmöbler, information, med mera anläggs och underhålls på besöksplatserna vid entré Sunnabron, entré Trollberget, Bjurkärr, Utsiktens övernattningsplats, Toftåsa myr och Bergön.

Skog

Skogarna delas in i två huvudtyper, ädellövskogar och övriga löv- och tallrika blandskogar. Skogarnas naturvärden ska bevaras i de naturskogsartade skogarna och ungskogar och andra skogar som är påverkade av skogsbruk ska restaureras genom olika typer av åtgärder. I alla skogar ska föryngring av löv och tall vid behov aktivt gynnas och gran begränsas för att långsiktigt bevara naturvärdena.

Myr

Högmossen Toftåsa myr bevaras öppen omgiven av naturskogsartade tallskog med lövinslag. I anslutning till myren finns rullstensåsar och småsjöarna Svartsjön och Toftagöl.

Sjöar

Åsnen ska ha god ekologisk och kemisk status med fria vandringsvägar så att ett rikt växt- och djurliv kan finnas kvar och utvecklas i sjön. Åtgärder för att nå målen sker inte främst genom förvaltning av nationalparken utan i annat arbete som bedrivs för sjön Åsnen och Mörrumsån som helhet.

Gräsmarker

På några mindre ställen finns öppna gräsmarker på före detta smååkrar och ängar kvar. De hålls öppna med slåtter, bränning eller annan liknande skötsel. Områdena finns bland annat på Bjurkärrshalvön och kring gården på Bergön.

Arter

Alla naturtyper i nationalparken har ett rikt växt- och djurliv på grund av den variation av naturmiljöer som finns. Det som utmärker sig mest är artrikedomen när det gäller lavar, svampar och mossor i ädellövskogarna samt det rika fågellivet i parken och Åsnenområdet som helhet.

Här hittar du skötselplanen för Åsnens nationalpark. Länk till annan webbplats.

Kontakt