Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Någon gång händer det – är du förberedd?

Krisberedskapsvecka 2019

Har du en hemberedskap för att klara ett längre elavbrott för dig och dina nära och kära? Känner du till vilka risker som finns i Kronobergs län? Det är några av frågorna som lyfts nationellt och i Kronobergs län under Krisberedskapsveckan 6-12 maj.

Genom kampanjen vill krisberedskapsaktörerna i länet få dig att fundera över hur du klarar dig om en samhällskris inträffar och att ta steget till att skaffa dig en hemberedskap. Aktiviteter anordnas i länets kommuner för att belysa frågorna. Under Krisberedskapsveckan publiceras 2018 års Risk- och sårbarhetsanalys för Kronobergs län.

- Risk- och sårbarhetsanalysen ger krisberedskapsaktörerna en vägledning om vilka delar vi inriktar oss på i vårt arbete för att skapa ett tryggt och säkert Kronoberg, men även en möjlighet att höja medvetenheten kring risker och förberedelse hos länets medborgare, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Att ha en ökad medvetenhet om att samhällskriser kan inträffa och att förbereda dig skapar en trygghet i att du kan fatta välgrundade beslut för hur du ska agera vid en samhällskris. Det handlar om att skaffa beredskap för de grundläggande behoven mat, vatten, värme och kommunikationsmedel.

- Budskapet i och med kampanjen är att du ska klara dig själv den första tiden av en samhällskris. Vi vill uppmärksamma våra medborgare på att samhällskriser kan inträffa och att var och en har ett eget ansvar. Samhällets resurser går till de som behöver samhällets stöd i första hand, säger Carina Karlund, säkerhetssamordnare i Ljungby kommun.

Flertalet aktörer i Sverige arbetar med frågan och informationsmaterial har tagits fram. Förra året skickades broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till samtliga hushåll i Sverige. Broschyren ger information om vad du bör tänka på och hur du kan förbereda dig.

I Kronobergs län arbetar nätverket Krissamverkan Kronoberg med beredskapsfrågor bland annat genom att bygga upp rutiner för hur aktörerna arbetar tillsammans, vilka kommunikationsvägar som gäller och sammanställd information till allmänheten. En viktig del i hanteringen av samhällskriser är medborgaren. Genom Krisberedskapsveckan belyses medborgarens eget ansvar, som är av stor betydelse vid hanteringen av en samhällskris.

Aktiviteter i länet under KrisberedskapsveckanPDF

Bakgrund:

Krisberedskapsveckan
Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Krisberedskapveckanlänk till annan webbplats är en del i detta arbete.

Krissamverkan Kronoberg
I nätverket Krissamverkan Kronoberglänk till annan webbplats ingår länets kommuner, räddningstjänster, Region Kronoberg, polisen, SOS Alarm, Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Risk- och sårbarhetsanalys för Kronobergs länlänk till annan webbplats

Hesa Fredriklänk till annan webbplats

Kontakt
Max Hector, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Kronoberg
max.hector@lansstyrelsen.se
010-223 74 94

Carina Karlund, säkerhetssamordnare, Ljungby kommun
carina.karlund@ljungby.se
0372-78 92 11


Kontakt