Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny digital förmedling ska
bidra till ett öppet landskap

Slåtteräng.

Foto: Ellen Flygare.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har nu öppnat Sveriges första digitala ängs- och slåtterförmedling. Förmedlingen gör det enklare för markägare, djurhållare och ängsskötare att komma i kontakt med varandra och ska bidra till att värdefulla områden kan bevaras.

Naturbetesmarker och slåtterängar har höga natur- och kulturvärden och skötseln bidrar till ett öppet landskap. Antalet djurhållare har minskat i länet över tid och djuren har då koncentrerats till vissa områden. Det råder då brist på betesdjur i andra delar av länet. Därför finns sedan tidigare även en digital betesförmedling i Kronobergs län, som underlättar kontakten mellan djurägare och markägare.

I områden där det saknas betesdjur kan återgång till slåtter vara ett sätt att hålla marker öppna. Antalet vårdade ängsmarker har minskat dramatiskt och idag finns bara en spillra kvar.

– Den nya ängs- och slåtterförmedlingen förenklar kontakterna mellan markägare, djurägare och ängsskötare och kommer förhoppningsvis bidra till att bevara värdefulla naturområden, säger Maria Sjöberg, Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Både betesförmedlingen och ängs- och slåtterförmedlingen är kostnadsfria. Länsstyrelsen förmedlar kontakten men ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick.

Läs med om våra förmedlingar:

Ängs- och slåtterförmedling
Betesförmedling
Vallförmedling

Kontakt