Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor enkät ska ge kunskap om miljöns effekter på barns hälsa

Hur ofta barn vistas i grönområden, om de upplever besvär av inomhusmiljön hemma eller störs av trafikbuller. Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas 110 000 enkäter ut nationellt, varav 4 128 till vårdnadshavare i Kronobergs län för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Över 4000 mottagare i länet bidrar med viktig information för miljöarbetet

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att följa utvecklingen i miljön och i det ingår hur människors hälsa påverkas av miljön. Sedan 20 år tillbaka har nationella enkäter genomförts vart fjärde år och i Kronobergs län har det gjorts utökade undersökningar sedan 2006. Varannan gång avser enkäten vuxna och varannan gång barn. Årets enkät handlar om barns hälsa. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. I Kronobergs län skickas enkäten ut till 4 128 slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år.

Svaren är viktiga för miljöarbetet i länet

Resultaten kommer att användas i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Till exempel kan informationen upptäcka och förebygga hälsorisker, möjliggöra effektiva insatser och utgöra underlag för beslut om åtgärder.

Folkhälsomyndigheten, som står bakom de nationella enkäterna, ska följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur miljön påverkar människors hälsa. Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer samt Naturvårdsverket har varit med och medfinansierat undersökningen i 19 län för att få tillgång till bättre regionala underlag. Merparten av årets enkäter i länet bekostas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Resultaten kommer att presenteras på Folkhälsomyndighetens webbplats under våren 2020. Därefter tas en regional rapport fram som kommer att publiceras på Länsstyrelsens hemsida.

Här kan du läsa om tidigare Miljöhälsoenkäter under ”programområde Hälsorelaterad miljöövervakning.

Kontakt