Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bygglovet för ett nytt kommunhus avslås

En fastighetsägare i närheten har överklagat bygglovet för det nya kommunhuset i Växjö.

Några av synpunkterna som överklagandet tar upp är att utformningen av byggnaden inte är lämplig med hänsyn till den nuvarande stadsbilden och att det kommer bli betydande olägenheter som skuggning, buller med mera. Dessa synpunkter har vi prövat men anser inte att de är anledningar för att upphäva bygglovet. En annan synpunkt som tas upp i överklagandet är parkeringsfrågan och det är på grund av att denna fråga inte är löst som vi har upphävt bygglovet.

I plan- och bygglagen finns det krav på att det i skälig utsträckning finns parkeringar, antingen på tomten eller i närheten. I bygglovet måste det finnas en plan för hur fastighetsägaren inom en rimlig tid kommer att ställa i ordning tillräckligt antal parkeringsplatser. Bedömningen av vad som är skäligt antal parkeringsplatser görs utifrån Växjö kommuns riktlinje för beräkning av parkeringsbehov.  Vi har bedömt att den plan som finns i dagsläget inte är tillräckligt preciserad med antal platser, var de kommer att finnas eller när de kommer finnas tillgängliga.

För frågor kontakta

Louise Jeppsson, chefsjurist, Länsstyrelsen Kronoberg
Telefon 076-760 14 32
louise.jeppsson@lansstyrelsen.se

Anders Pyrell, länsjurist, Länsstyrelsen Kronoberg
Telefon 072-570 30 69
anders.pyrell@lansstyrelsen.se

Vill du enbart att vi mejlar beslutet till dig, går det också bra att kontakta kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt