Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upphävande av del av naturreservaten Bjurkärr, Västra
Åsnens övärld och Toftåsa myr samt ändring av
föreskrift inom naturreservatet Västra Åsnens övärld,
Alvesta och Tingsryds kommuner.

Beslutade den 16 januari 2019

Upphävanden

Länsstyrelsen upphäver med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken (MB):

  • del av naturreservatet Bjurkärr1,
  • del av naturreservatet Toftåsa myr2,
  • del av naturreservatet Västra Åsnens övärld3.

De upphävda områdena är markerade med snedstreck på beslutskartan.

Kvarvarande delar av de tre ovan nämnda naturreservaten består med samma syfte,
föreskrifter och skötselplan som framgår av tidigare beslut med ett undantag som
följer nedan under ”Ändring av föreskrift”. Nya gränser för naturreservaten visas
även de på beslutskartan.

Ändring av föreskrift

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 30 § MB att tillträdesförbud enligt gällande
föreskrift C1 även ska gälla inom ett område runt ögruppen Julöarna som visas med
rutig markering på bifogad karta (bilaga 1) inom det befintliga naturreservatet Västra
Åsnens övärld3. Det nya området med tillträdesförbud ersätter ett antal mindre
områden med landstigningsförbud som härmed upphävs.

  1. beslutat 1960-05-14 med ärendenummer IIIR 10 60, 1989-03-13 med ärendenummer 11.1211-1452-87, 1995-06-19 med ärendenummer 231-2601-95 och 2001-04-03 med ärendenummer 231-2148-99; se bilagorna 2, 3, 4 och 5
  2. beslutat 1986-12-15 med ärendenumren 11.1211-2092-85, se bilaga 6
  3. beslutat 1986-12-15 med ärendenumren 11.1211-67-86 och 1995-06-19 med ärendenummer 231-2601-95, se bilagorna 7 och 4

Ansvarsbestämmelser
Bestämmelser om överträdelse av föreskrifter finns i 29 kap 2 § punkt 3 och 2a §
miljöbalken.

Föreskriften träder i kraft gentemot allmänheten tre veckor efter det att denna
kungörelse utkom från trycket i länets författningssamling. Föreskrifterna gäller även
om de överklagas.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt