Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så hanterar vi granbarkborren i länets naturreservat

Granbarkborre

Under hösten och vintern genomför länsstyrelsen insatser för att kartlägga omfattningen av granbarkborreangrepp i länets skyddade områden. Samtidigt går vi igenom de reservatsbeslut och skötselplaner som styr vad som får göras i de olika områdena.

I länets drygt 120 naturreservat finns omkring 600 hektar granskog, en yta som tillsammans utgör någon promille av den totala arealen gran i Kronoberg. Risken för spridning av granbarkborrar från skyddade områden till omgivande skog ska därför inte överdrivas. Det kan dock finnas äldre gran i naturreservat som ligger nära privat skogsmark och som kan innebära en risk för lokala angrepp.

Under 2019 planerar länsstyrelsen att i lämplig omfattning avverka gran, dels genom sök och plock av enstaka träd och dels genom avverkning av hela bestånd. Förutom de begränsningar som ges av regelverk avgörs val av åtgärd och område bland annat av angreppens omfattning, risk för spridning och avstånd till omgivande produktionsskog. Naturvärden och terrängförhållanden är också viktiga aspekter.

I vissa fall är successiv avveckling av hela granbestånd redan inskriven i skötselplanen, i syfte att ersättas av mer lövdominerad skog. Noterade barkborreangrepp kan vara skäl att tidigarelägga en sådan åtgärd.

- Naturreservat är som regel inte orsak till massförekomst av granbarkborrar i landskapet, men där det går försöker vi anpassa redan planerade naturvårdsåtgärder så att vi också bidrar till att minska angreppens omfattning. När det gäller bytesmark och annan skog som Naturvårdsverket äger utanför reservat gäller ju skogsvårdslagen, där vill vi gärna bli uppmärksammade på om det finns tecken på angrepp, säger funktionschef Jonas Nordanstig.

I en del områden kan avverkning komma att ske utan att virket tas ut. Det kommer då att oskadliggöras genom randbarkning eller annan lämplig metod. Träd som redan tappat barken och därför inte längre kan utgöra yngelmaterial kommer som regel att lämnas utan åtgärd. Som komplement till avverkning kan användning av fällor eller fångstvirke bli aktuellt. Vid sådana åtgärder kommer Länsstyrelsen ha nära dialog med Skogsstyrelsen.

Kontakt