Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordår för åtgärder i skyddad natur

Fräsning Husebymaden

Husebymaden är ett av länets finaste våtmarksområden, under 2018 har stora ytor med tuvor och sly frästs för att förbättra betet och hålla maden öppen för fåglar och människor.

Regeringens ökade anslag för biologisk mångfald och skyddad natur fortsätter att ge utslag i Kronobergs län. De ökade medlen, som tilldelats sedan 2015, har lett till att fler åtgärder än vanligt kunnat utföras.

Dels har satsningar gjorts på att ta tag i ett uppdämt skötselbehov i reservaten, dels har större satsningar genomförts för att främja friluftslivet och stärka upplevelsevärdena i flera av länets naturreservat. Här är en del av det vi har åstadkommit i Kronobergs län under 2018:

Naturvårdande skötsel är viktig för mångfalden

Under året har vi genomfört vårstädning och slåtter i ett trettiotal värdefulla gräsmarker runtom i länet. Höet har bärgats och i de flesta fall tagits om hand av närliggande djurhållare.

I skogsområden och betesmarker, både ädellövskogar och barrskogar, har vi kunnat kraftsamla på naturvårdande röjningar, frihuggning av värdefulla träd, skapandet av ljusöppna bryn och plantering av lövträd. Lunden, Vedåsa, Hunshult och Granhultsberget är några reservat där stora åtgärder har gjorts.

Vi har också restaurerat och stängslat in nya betesmarker, bland annat i Kronobergs naturreservat. Arbetet med att utveckla skötseln av värdefulla ängs- och betesmarker är en av våra viktigaste naturvårdsåtgärder, samtidigt som det också kan vara till nytta för boende och företag på landsbygden.

Vi har också kunnat restaurera värdefulla våtmarksområden genom igenläggning av diken, röjning och andra åtgärder, till exempel i Luberydsmossen och Toftåsa myr.

Stora insatser för ett rikare friluftsliv

Länets längsta vandringsled genom naturreservat anläggs i naturreservaten Storasjöområdet och Stocksmyr/Brännan. Leden blir totalt 2 mil lång, och kommer att innehålla delar som är anpassade för personer med funktionsvariationer.

Nya vindskydd har tillverkats och placerats ut, bland annat i naturreservaten Hissö och Årshultsmyren. I flera reservat har också nya grillar placerats ut, Hedasjön är ett exempel.

Nya gångbrädor, så kallade spänger, har anlagts för att förbättra stigarna på myrmarker, bland annat i Singelstorps fly, Visjön och Årshultsmyren. På Hissö har en ny bro byggts till Musön.

Vägvisningen har förbättrats till flera av länets naturreservat och det har nu blivit enklare att hitta till bland annat Kråketorpsskogen, Lövsjö ängar/Tiafly/Tikaskruv och Älganäs.

I Hågeryds naturreservat, strax utanför Växjö, skapas en utställning om bröderna Erik och Sigvard som i årtionden skötte markerna på gammalt vis.

Under året har vi även tagit fram en ny bok som guidar dig ut i 35 av länets mest besöksvärda naturreservat. Där väntar dig enastående naturupplevelser och på vår nya webbplats hittar du mer information om de fantastiska naturreservat som vi har i Kronoberg, www.lansstyrelsen.se/kronoberg/besok

- Det är glädjande att vi kunnat utföra så många olika åtgärder i år, både vad gäller skötsel och satsningar på friluftsliv. Vi hoppas att vi kommer att kunna fortsätta med viktiga åtgärder även under 2019. Ett arbete vi särskilt skulle vilja prioritera är att förnya och förbättra informationsskyltningen i länets naturreservat, säger Ellen Flygare, en av länsstyrelsens naturvårdsförvaltare.

Värdefull natur bidrar till sysselsättning

De åtgärder som utförs gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till folkhälsan, men skapar även sysselsättning i länet. Länsstyrelsen är en stor inköpare av tjänster från olika sektorer, bland annat från entreprenörer i skogs- och jordbrukssektorerna. Dessutom har under året ett 40-tal personer erbjudits jobb inom satsningen Naturnära jobb, vilket har bidragit till att mer har kunnat genomföras än vad som annars hade varit möjligt.

- Det är roligt att den skyddade naturen också erbjuder en arbetsmarknad. Förutom de direkta effekterna av till exempel de beställningar vi lägger så lägger ju också naturvärdena en grund för en växande besöksnäring, både runt Åsnen och i andra delar av länet. Naturvården skapar möjligheter, säger Jonas Nordanstig, funktionschef på länsstyrelsen.

Kontakt