Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regionalt samverkansstöd framtaget för ensamkommande barn som försvinner

Ensamkommande barns försvinnande är ett komplext samhällsproblem som berör många aktörer. Ingen enskild myndighet eller organisation kan på egen hand skydda dessa barn utan det är en utmaning som vi tillsammans måste lösa.

Dessa flickor och pojkar som försvinner löper stor risk att exploateras. De hamnar helt utanför samhällets skyddsnät och lever i en mycket osäker tillvaro. För att öka skyddet runt de ensamkommande behöver vi som möter barnen i våra verksamheter öka kompetensen och bättre samordna våra insatser.

Länsstyrelsen i Kronobergs län tog därför under hösten 2017 initiativ till en regional arbetsgrupp i syfte att föra en dialog kring utmaningar, behov och åtgärder i länet när det handlar om mottagandet av ensamkommande barn. Detta skedde utifrån regeringsuppdraget som handlade om att ta fram regionala samverkansrutiner för ensamkommande barn som försvinner. Men det fanns även önskemål i länet om att arbeta mer strategiskt med denna målgrupps utmaningar och behov.

Arbetsgruppen har bestått av Länsstyrelsen, Migrationsverket, Polisen, Regionala godemansföreningen, Region Kronoberg, Rädda barnen och Växjö kommun.

Samarbetet har nu resulterat i samverkansstödet ”Ensamkommande barn som försvinner­. Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län”. Dokumentet som tagits fram på Länsstyrelsen i Kronoberg, utgår från Växjö kommuns organisation och behov, och kommer att spridas vidare som underlag till de andra kommunerna i länet.

– Att mötas och samverka kring ett gemensamt utvecklingsområde har medfört både ökad förståelse och samsyn mellan parterna, säger Susanne Hallström, utvecklare av integration och social hållbarhet på Länsstyrelsen i Kronoberg.

De utmaningar och behov som identifierats i arbetet med att ta fram rutinerna, har resulterat i gemensamma insatser för ett förbättrat mottagande av ensamkommande barn och unga i länet. Det har handlat om kompetensutveckling via konferenser och workshops och nu även det kunskapsstöd som finns i själva dokumentet. Det finns också utvecklingsområden av mer förebyggande karaktär att jobba vidare med.

Parallellt med färdigställande av dokumentet har också processen påbörjats med att välja ut nästa utvecklingsområde. Polisen och Migrationsverket har trätt ur gruppen samtidigt som flertalet av länets kommuner nu är representerade från socialtjänst och skola. Målgruppen för arbetsgruppen har också utvidgats till att omfatta alla nyanlända barn och unga upp till 21 år.

Ensamkommande barn som försvinner­. Riskfaktorer, rutiner och checklistor för Kronobergs län.

Kontakt