Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pengar till Smålandslänen för att utveckla skogens värden

Skog och träd

Småland har tilldelats 2,4 miljoner kronor från Skogsstyrelsen för att genomföra 14 olika aktiviteter i enlighet med den Regionala skogsstrategin för Småland. Bland aktiviteterna märks insatser för ökad jämställdhet inom skogssektorn och insatser för att stärka förutsättningarna för friluftsliv.

De 14 aktiviteter som har fått medel ska genomföras under 2018 och är alla påbörjade. Aktiviteter finns i Smålands samtliga tre län och utförs av Linnéuniversitetet, LRF, länsstyrelserna och SLU Asa Försökspark. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar ansökningarna.

- Tack vare det stora intresse som finns hos många inom skogssektorn har vi kunnat inleda samarbete kring åtgärder som stärker skogens värden. Det gäller inom flera områden, som produktion, friluftsliv och att bevara biologisk mångfald, säger Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län.

Bland aktiviteterna som nu fått medel finns:

  • Insatser för ökad jämställdhet. Andelen kvinnor och män sysselsatta inom skogssektorn är 20 respektive 80 procent. Nu genomförs en förstudie med syfte att identifiera goda exempel på jämställdhet inom skogs- och träindustrin.
  • Arbete för ökad avsättning och förädling av lövvirke samt för att stimulera intresset för lövskogs- och ädellövskogsskötsel.
  • Insatser för att stimulera ägarskiften på skogsgården.
  • Insatser för att öka förutsättningarna för friluftsliv.
  • Utvecklad samverkan kring vattnet.

Syftet med den Regionala skogsstrategin är att i samarbete med intressenter som är verksamma i Småland genomföra åtgärder som bidrar till att skogens värden fortsätter att växa på ett hållbart sätt. Det ska leda till förbättringar när det gäller ekonomi, sysselsättning, miljö och klimat, jämställdhet och integration.

Det finns även aktiviteter som inte har fått särskilda medel men som pågår ändå. Flera av dessa kommer att fortsätta under 2019. Vid en eventuell nationell utlysning av mer medel 2019 kommer fler av åtgärderna i Smålands skogsstrategi att kunna genomföras snabbare.

Kontakt