Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Blomsterberget i Sunnerbo växer

Slåtteräng i naturreservatet Målaskogsberg

Slåtteräng i naturreservatet Målaskogsberg.

Naturreservatet Målaskogsberg mellan Ljungby och Vislanda växer efter att Länsstyrelsen genom ett nytt beslut dubblerat områdets storlek. Samtidigt bildas också Hässlebacken, ett nytt naturreservat i anslutning till Målaskogsberg. Den sammanlagda skyddade arealen i området ökar nu från 61 till mer än 150 hektar.

 – Detta är goda nyheter för både natur och naturälskare. Ett större skyddat område kring Målaskogsberg innebär bättre förutsättningar att bevara områdets rika växt- och djurliv, samtidigt som besökare får ett större område att röra sig i, säger Love Eriksen, Naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Målaskogsberg, ”blomsterberget i Sunnerbo”, är ett varierat området med en rad olika naturtyper. Inom reservatet ryms allt från slåtterängar och betesmarker till ädellövskogar, sumpskogar och vattenmiljöer.

Det nya naturreservatet Hässlebacken består av ett välbevarat odlingslandskap med betesmarker där gamla, grova lövträd samsas med en rik markflora.

I och med Länsstyrelsens beslut får båda naturreservaten nya skötselplaner. Ett större sammanhängande skyddat område kan då vårdas efter enhetliga riktlinjer på ett sätt som långsiktigt kommer att bevara och utveckla traktens naturvärden. Skötseln i området fokuserar på att stärka naturvärden knutna till öppna odlingslandskap och lövskogar. Bland annat kommer gran att avverkas i båda reservaten för att ge större plats åt ängar, betesmarker och lövskogar under kommande år.

Naturreservatet Målaskogsberg omfattar efter utökningen 126,2 hektar. Det intilliggande reservatet Hässlebacken omfattar 24,5 hektar (se karta).

Ädellövskog i naturreservatet Målaskogsberg

Ädellövskog i naturreservatet Målaskogsberg.

Karta Målaskogsberg och Hässlebacken

Karta Målaskogsberg och Hässlebacken. Klicka för större bild.

Kontakt