Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samrådsmöte om miljöanpassningar vid Hackekvarn och Ålshults kanal

Länsstyrelsen i Kronobergs län avser att anlägga fiskvägar förbi dämmena vid Hackekvarn, utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder på vattenanläggningarna samt vidta vissa miljöanpassningar i Ålshults kanal.

Åtgärderna berör fastigheterna Hackekvarn 1:4, Tryteke 1:5 och Ålshult 1:4 i Tingsryds kommun. Åtgärderna innebär inga förändringar av vattenregleringen av sjön Åsnen.

Det vattenområde som berörs är Mörrumsån, i utloppet av sjön Åsnen, närmare bestämt vid Hackekvarn och Ålshults kanal i Tingsryds kommun. Åtgärderna kommer att leda till fria vandringsvägar för fisk, bidra till uppfyllandet av det nationella målet Levande sjöar och vattendrag samt även bidra till uppfyllandet av god ekologisk ytvattenstatus.

Med hänsyn till de planerade åtgärderna kommer Länsstyrelsen att ansöka om prövning hos mark- och miljödomstolen. Ni bjuds därför in till samrådsmöte rörande åtgärderna som Länsstyrelsen vill vidta.

Datum

När: Måndag den 12 november 2018 kl. 18:00 - ca 21:00

Var: Urshults parkförening, Björkvägen 10, 362 54 Urshult

Kvällsfika ingår.

Anmälan

Meddela Länsstyrelsen via e-post kronoberg@lansstyrelsen.se eller postadress Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö, senast den 5 november 2018 om du/ni avser att delta under mötet. Uppge ”Hackekvarn” vid din anmälan. Begränsat antal platser i lokalen.

Vill ni inte delta under samrådsmötet går det bra att lämna eventuella synpunkter skriftligt. Era synpunkter behöver Länsstyrelsen få in per post eller e-post senast den 3 december 2018.

Samrådshandlingar

Samrådsunderlag avseende miljöförbättrande åtgärder vid dammarna i Åsnens utlopp, Hackekvarn och Ålshults kanal, i Tingsryds kommun Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 - Översiktskarta Mörrumsåns huvudavrinnings-område Pdf, 593.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 - Detaljkartor Hackekvarn och Ålshults kanal Pdf, 725.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 3 - Kartor förekommande naturvärden Pdf, 698.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 4 - Kartor förekommande kulturvärden Pdf, 861.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 5 - Sammanställning domar Pdf, 253.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingarna går även att ta del av genom att besöka Länsstyrelsens reception och där ta del av handlingarna genom vår aktförvarare eller genom att kontakta Länsstyrelsen per e-post kronoberg@lansstyrelsen.se eller brev Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ eller telefonnummer 010-223 71 00.

Kontakt