Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar och vidtar åtgärder för att underlätta för länets lantbrukare

Foto: Camilla Zilo

Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner, andra länsstyrelser och LRF för informationsinsatser och för att hitta former för att lindra effekterna av torkan.
Vi samverkar inom jordbrukarstöd, djurskydd, naturvård och vattenvård och kommer bland annat att delta på LRF:s träffar i länet för att ge information och för att löpande hålla oss informerade om lantbrukarnas situation.

Till följd av den extremt varma sommaren har de flesta lantbrukarna i Kronobergs län svårt att få fram tillräckligt med foder till sina djur. Många har redan varit tvungna att utfodra sina djur med det foder som skulle räckt över vintern. Markägare och andra som har marker som inte betas kan vara till stor hjälp genom att upplåta dem till djurhållare. Dessa markägare rekommenderas att kontakta LRF:s lokalavdelning där marken finns så kan de förmedla kontakt med lantbrukare i trakten.

Mark i träda får användas

Länsstyrelsen i Kronobergs län har sedan tidigare beslutat att tillämpa undantag från att göra avdrag för skötselfel för träda i kompensationsområden. Det innebär att det är tillåtet att skörda trädan och använda som foder utan att få avdrag på sina ersättningar. Åtgärden behöver inte anmälas till länsstyrelsen.

Bete i skyddade områden

Länsstyrelsen har i ett flertal fall de senaste veckorna gett tillåtelse till bete i skyddade områden, till exempel naturreservat och biotopskyddsområden. En snabbinventering inleds för att identifiera och sammanställa alla lämpliga betesmarker i skyddade områden, i syfte att lösa behovet av bete så nära jordbrukarna som möjligt. Allt hö från kommande slåtter i länets skyddade områden kommer att bli tillgängligt som foder till djurhållare.

Tillstånd och anmälan

För vattenuttag ur åar, bäckar, sjöar och andra ytvatten krävs att man antingen har sökt tillstånd från mark- och miljödomstolen eller har gjort en föregående anmälan till länsstyrelsen.
För uttag av grundvatten krävs som huvudregel också tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Undantagen är dock om man använder grundvattnet för sitt husbehov (det vill säga sitt egna hushåll) eller om vattenuttaget avser en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning.

Kontaktpersoner
Vecka 28
Ulla-Britt Sahlin, tf. enhetschef landsbygdsenheten 010-223 73 02
Per-Anders Persson, tf. enhetschef, miljövårdsenheten, 010-223 74 62

Vecka 29
Martin Sjödahl, enhetschef miljövårdsenheten 010-223 71 91
Anders Meijer, tf. enhetschef landsbygdsenheten 010-223 74 15

Vecka 30
Stefan Carlsson, Landsbygdsdirektör 010-223 73 24

Kontakt